Aktuellt Blogg Reglerad sjöfart...

Som konsult på U&We får man göra väldigt olika saker. Oftast sitter vi vid våra datorer, emellanåt besöker vi våra kunder och deras verksamheter, och ibland får vi chansen till fältarbete i dess verkliga bemärkelse.

Mellan 2010 och 2012 bidrog U&We med data till ett forskningsprojekt under ledning av Michael Bloor vid SIRC (Seafarers International Research Centre), Cardiff universitet. Projektet som finansierades av Storbritanniens Economic & Social Research Council är nu avslutat och rapporterat och flera vetenskapliga artiklar är godkända för publicering. Projektets slutrapporter når du här, och den första publicerade artikeln når du här!

Projektet syftade till att bedöma effektiviteten i gällande kontroller av svavelemissioner i Nordsjöns och Östersjöns Emission Control Areas (ECAs), med bisyftet att identifiera tillämpningsproblem vid en eventuell framtida reglering av klimatpåverkande emissioner från sjöfarten.

Projektet bestod av två fallstudier, en i Storbritannien och en i Sverige, där U&We:s Katrin Dahlgren bidrog till den svenska fallstudien genom intervjuer med svenska organisationer och intressenter samt genom att följa med och observera Transportstyrelsens inspektörer vid Port State Control.

Bland projektets slutsatser kan noteras att en minoritet av fartyg i hamn i Storbritannien och Sverige fortsätter att använda icke tillåtet bränsle. I många fall verkar det vara ett resultat av att bunkerleverantörer levererar bränsle som ligger ovanför gränsen, snarare än ett medvetet regelbrott bland fartygsoperatörer.

Andra orsaker till oavsiktliga regelbrott är felaktiga bränslebytesrutiner (fuel changeover procedures), särskilt i fartyg med endast en service tank, samt stratifiering av lagrat bränsle.

Data från svenska bunkeroljeprover, dock baserat på en mycket låg andel av anlöp i hamn, indikerar att ca 4% bryter mot reglerna (inkluderar både avsiktliga och oavsiktliga regelbrott).

Your comment has been successfully submited.

Kommentera