Arla är ett medlemsägt mejeriföretag med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. I Sverige har Arla 12 mejerier och producerar mejeriprodukter som mjölk, ost, yoghurt med mera.

Arla har satt som långsiktigt mål att ha netto-noll klimatavtryck 2050 (2045 i Sverige) och har satt ambitiösa utsläppsminskningsmål enligt Science Based Targets till 2030. Målen inkluderar hela värdekedjan (scope 1-3) från gård till kund och Arla arbetar med att minska utsläppen i alla led. Historiskt har utsläppen per kg mjölk minskat med 23 procent från 1990 till 2018, genom en mer effektiv produktion och ökad mjölkavkastning och Arla jobbar i nära samarbete med sina ägare, mjölkbönderna, att minska utsläppen ytterligare. Redan nu kör Arla alla sina transporter mellan gårdar och mejeri samt distributionen till butik med 100 procent fossilfria bränslen. Arla använder förnybar el i alla mejeri som producerar ekologiska produkter och eftersom de ekologiska produkterna är KRAV-certifierade används förnybar el på gården. Arla har tillsammans med sina leverantörer tagit fram nya förpackningar med lägre klimatpåverkan genom att bland annat byta ut fossil plast.

Under 2019 var det en tidvis hård debatt som syntes i det offentliga rummet då framförallt en producent av havredryck försökte provocera mjölkbranschen på olika sätt. Det fanns en diskussion om huruvida ekologiskt verkligen är bra för klimatet, och mjölkens fördelar ifrågasattes ur ett klimatperspektiv. I det läget kom Arla till U&We med en förfrågan om vi kunde hjälpa Arla att beräkna och klimatkompensera för hela klimatpåverkan från sortimentet Arla Ko Eko, för att sedan med stöd i ISO 14021 marknadsföra sortimentet med ”Netto Noll Klimatavtryck”.

Under sommaren 2019 kartlades värdekedjan för produkterna i sortimentet, och vi fördjupade oss i standarder och branschinstruktioner för att sätta avgränsningar och göra metodval. Samtidigt samlade Arla in information från alla delar av sin verksamhet och produkternas värdekedja. I augusti slogs alla delar ihop och vi räknade ut klimatpåverkan i linje med ISO 14067, men även utifrån standarden Greenhouse Gas Protocol. Beräkning och rapport granskades sedan av oberoende revisorer innan resultatet lämnades vidare till ZeroMission för köp av krediter i certifierade klimatkompensationsprojekt. I september lanserade Arla sin satsning som väckte en hel del uppmärksamhet. Arla skriver mer om satsningen på sin hemsida

Kampanjen anmäldes av ett antal privatpersoner till Konsumentombudsmannen som valde att inleda en granskning av klimatkompensation och begreppen klimatneutral, klimatpositiv och netto noll. Under processens gång har Konsumentverket begärt in mer information från Arla. U&We har samarbetat med Arla och jurister för att svara på Konsumentverkets förfrågan. Arla har n u dragit tillbaka denna kampanj, men vi vill ändå lyfta Arla som en kund som verkligen driver utvecklingen inom hela sin bransch. Arla har en kraftfull strategi för att minska utsläppen där påverkan är som störst i hela värdekedjan, som även inspirerar företag inom andra branscher att arbeta progressivt med klimatåtgärder, kommunicera vad man gör och på så vis låta hållbarhet bli affärsdrivande.