Blogg En modell för ekosy...

Econova blir lönsamma genom att bidra till planetnytta

Econovas affärsidé handlar om att omvandla restprodukter till nya råvaror i kretslopp. Flera viktiga aspekter i företagets kultur och organisation gör att man ligger i linje med visionen om vara lönsam genom att skapa mer nytta för samhället och omgivningen (”miljön”), det vi kallar Planetnytta.

  • Econova ser sig själva som förvaltare av resurser – vilket gör att man fokuserar på flöden och har en cirkulär syn. Andras restprodukt bearbetas för att i sin tur utgöra grunden för ”nya” produkter.
  • Econova samverkar aktivt med andra aktörer. Det tror vi på U&We är en nödvändighet för att lyckas ta sig an de flesta samhällsproblem, eftersom de är komplexa, inbegriper många olika aktörer med olika kunskapssystem, värderingar och kunskaper.
  • Econova har förstått att arbeta med andra arter och naturens egna processer, både för att kompostera och hygienisera och skapa bördig jord, men också för att bidra till samhällsnytta genom att stötta andra ekosystemtjänster.

Betalning för ekosystemtjänster – pollinering

Econova har sedan i våras varit engagerad i projektet Bin i Stan i Norrköping. I projektet har Econova möjliggjort för lokala biodlare att sätta ut kupor i Färgargården, en central plats i staden som redan tidigare identifierat som potentiellt bra för biodling på grund av omkringliggande naturområden. Platsen är också idealisk för att möjliggöra möten mellan människor, bin och biodlare, vilket lett till ökad kunskap om värdet av biologisk mångfald i allmänhet och pollinerare i synnerhet.

Göran Petterson är bioodlare som varit med och satt upp kupan vid Färgargården. Här släpper han ut bina ur kupan. Källa: Norrköpings tidning

 

Projektet har förutom lärande och ökad pollinering i närboendes trädgårdar stärkt Econovas varumärke. På köpet får man den honung som bikuporna ger.

econova-fo%cc%88rvaltare-anva%cc%88ndare
Modell för att identifiera möjligheter att stötta ekosystemtjänster som en del i delat värdeskapande. Källa: Håkan Emilsson

 

Detta sätt att arbeta är något vi tror kan tillämpas även på fler samhällsutmaningar, fler förvaltare av mark och vatten, för att skapa värde för fler grupper av användare av ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänstperspektivet på andra samhällsproblem – översvämningar

En samhällsutmaning som förstärkts av att man degraderat vatten-relaterade ekosystemtjänster (genom att ex. dika ut våtmarker) är den ökade risken för översvämningar, ofta i städer och andra tätbebyggda områden. I det fallet är det markägare uppströms som är förvaltare, fastighetsägare och försäkringsbolag nedströms som är användare av ekosystemtjänsten översvämningsskydd (direkt länkad till fördröjning av flöden och vattenmagasinering i Naturvårdsverkets klassificering), och i dagens läge saknas i stor utsträckning möjliggörare. För markägaren är det mer lönsamt att bruka tidigare våtmark som produktionsmark.

Olika aktörer drar nytta av olika tjänster från fungerande sötvattenekosystem. För att möjliggöra för markägaren att förvalta sin mark och vatten på ett sätt som skapar mångfunktionalitet behöver någon lägga pusslet så att markägaren får ersättning för tillräckligt många tjänster för att välja det mer mångfunktionella alternativet. Källa: Miljödepartementet, 2015.

 

En möjliggörare vore den som ser kostnaden för en översvämning nedströms, lyckas översätta denna risk till ex. en ökad försäkringspremie, som kan användas för att betala för tjänsten översvämningsskydd till markägare uppströms. Och precis som i fallet med Saltå kvarn, som ger mer betalt till sina producenter om de förvaltar sin mark så att deras produktionssystem blir mer mångfunktionella, så handlar det om att möjliggöra för markägarna att själva välja en förvaltning som passar dem. I samband med detta skiftar lantbrukande markägares roll, från att vara livsmedelsproducenter till att vara förvaltare av ekosystem som skapar en större mångfunktionalitet. I fallet med Saltå kvarn har det visat sig innebära viss skeptisism initialt, för att sedan tas emot som en möjlighet att få tillbaka en del av den yrkesstolthet som inte alltid varit kompatibel med kortsiktigt maximerande produktion för stora marknader.

Vi tror att modellen kan vara användbar för flera aktörer för att identifiera andra sätt att skapa mer samhällsnytta genom sin verksamhet utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv. Är du nyfiken på hur din organisation kan bidra till mer Planetnytta? Ta kontakt med oss!

KOMMENTERA

3 Replies

  1. Hej!
    Min tolkning är att Econova räknar hem intäkterna genom stärkt varumärke (hör med Eva Bökman på Econova för mer info). Det i sin tur leder till ökad försäljning, nya samarbeten och minskade kostnader (ex för personal – stolthet över att vara en del av företaget etc).
    Vänligen
    Håkan, hakan.emilsson@uandwe.se

Your comment has been successfully submited.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.