Våra tjänster Analyser Intressentanalys och -dialog

Intressentanalysen och -dialogen är ett tillfälle för er att ha dialog med viktiga aktörer kring vilka hållbarhetsrisker som är relevanta för dem, för er, och ert hållbarhetsarbete. Syftet är att samla intressenternas syn på era hållbarhetsrisker, och att rangordna riskerna sinsemellan. Arbetet görs inom ramen för väsentlighetsanalysen och är en del av denna. 

Analysen av vilka intressenter som finns görs tillsammans med kunden, antingen i workshopform eller ett mindre format. Intressenterna identifieras och kartläggs utifrån hur stor påverkan de har på organisationen, och hur stor påverkan som organisationen har på intressenterna. Utifrån detta delas de in i olika grupper som kontaktas på olika sätt:

  • Enkäter. Kvantitativ enkät utvecklas och skickas ut till intressenter.
  • Intervjuer. Kvalitativa intervjuer genomförs på ett begränsat urval intressenter.
  • Fokusgrupp. Är djupare och friare, olika intressenter ger dynamik. Ett fåtal representanter från intressentgrupperna bjuds in.

Intressentdialogen utmynnar i en lista av vilka hållbarhetsrisker som intressenterna identifierar, beskrivning av nämnda risker och möjligheter och en viktning utifrån intressenternas perspektiv av vilka risker som är viktigast respektive mindre viktiga för organisationen att ta sig an. Detta är ofta en del av arbetet med hållbarhetsredovisning