Våra tjänster Analyser Scope 3-screening

Skaffa kontroll över företagets klimatfotavtryck genom att mäta hela värdekedjan

Allt fler företag arbetar aktivt för att medverka till att Parisavtalet 1,5 graders mål uppfylls. Detta innebär att ta ansvar för en större del av den egna klimatpåverkan. Ett första steg att göra detta är att genomföra en kartläggning av hela sin påverkan i scope 3, en så kallad screening. Syftet är att få en bild av vad som är stort och litet och vad som är väsentligt eller inte är applicerbart/relevant.

Vad är scope 3?  

Den internationella redovisnings- och beräkningsstandarden Greenhouse Gas Protocol delar in utsläpp som uppstår i företags eller organisationers verksamhet i tre scope.

Scope 1 innefattar verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av företaget.

Scope 2 innefattar indirekta utsläpp från elektricitet, alltså förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Scope 3 innefattar de indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser. Växthusgasutsläppen i scope 3 brukar delas upp i s.k. uppströms och nedströms växthusgasutsläpp beroende på om de sker före eller efter den egna verksamheten i kedjan

Metodiken i tre steg

Vi erbjuder företag och organisationer hjälp att komma igång eller komma vidare i arbetet med scope 3-screening.  Processen skiljer sig åt mellan produkttyper och branscher, men metodiken kan sammanfattas i tre steg:

 1. Kartläggning av vilka scope 3 kategorier som är relevanta för verksamheten och specifikation av datainsamling.

 2. Beräkningar av utsläpp från enskilda kategorier görs på en övergripande nivå utifrån antal inköpta produkter i produktkategorier, eller inköpskostnader (spend).

 3. Sammanställning av resultat uppdelat per scope 3-kategori

Varför en scope 3-screening?

En scope 3-screening:

 • Är en tillräcklig grund för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål enligt Science Based Targets initiative (SBTi)
 • Ger en bild av vilka potentiella klimatåtgärder som kan få störst effekt på den totala klimatpåverkan
 • Är ett utmärkt första steg till en mer avancerad klimatanalys eftersom den ger ett svar på vilka utsläpp som behöver beräknas mer noggrant

Det här kan i sin tur leda till:

 • Nya spännande samarbeten och kunder
 • Att produktutveckling triggas
 • Mer kunskap om företagets processer inklusive bättre kostnadskontroll
 • Utökat samarbete med existerande leverantörer och kunder
 • Ökad förståelsen för organisationens plats i värdekedjan