Klimatfrågan är en ödesfråga för samhället och konsekvenserna av klimatförändringen blir successivt allt tydligare för oss. Många företag och organisationer vill ta sitt ansvar och minska utsläppen av växthusgaser i den takt som behövs för att klara Parisavtalet. 

Konsekvenserna av klimatförändringar kostar: översvämningar, stormar, torka och skyfall får oerhörda konsekvenser som betalas av enskilda samhällen, men kostnaden är sällan relaterad till den som släpper ut. Klimatkompensation innebär ett sätt för företag att själva sätta ett pris på sina utsläpp.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp växthusgaser, vanligen mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), undviks genom utsläppsreducerande åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i utsläppsrätter, projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller i projekt som bevarar skog.

Vårt nära samarbete med ZeroMission gör att vi kan erbjuda våra kunder högkvalitativa energi- och skogsprojekt certifierade av bland annat Plan Vivo, Gold Standard och CDM. Projekten bidrar på flera sätt till de globala målen. Läs mer på ZeroMission.