Idag är det inte ovanligt att nya hus har livslängder på 60 år mot tidigare 80-100 år. Detta är naturligtvis inte hållbart och många röster höjs nu för ett ökat ansvarstagande för långsiktig gestaltning, goda materialval och sociala hållbarhet inklusive hälsoperspektivet.

 

  • Hur energisnålt, driftsäkert och underhållsfritt är boendet?
  • Är det byggt med sunda material?
  • Vad är stommen gjord av?
  • Finns det ett koncept för den sociala hållbarheten?
  • Finns ekosystemtjänsterna med från början?
  • Samverkar materialen i huset för ett gott inomhusklimat?
  • Hur mycket växthusgaser har avgivits och hur mycket energi har krävts i själva byggprocessen, från anskaffning av råvaror, via tillverkning och transporter till färdigt hus?
  • Har det sociala ansvaret tagits för hela leverantörskedjan?

Ovanstående är exempel på frågeställningar som måste hanteras. Utifrån en nulägesanalys av befintligt hållbarhetsarbete inklusive framtagande avförbättringsåtgärder så erhålls en kartbild av organisationens befintliga hållbarhetsarbete.

Ofta kompletteras omvärldsanalys med benchmark gentemot konkurrenter samt framtagande av goda exempel. Inkluderar man även en spaning för kunskap om framtidens teknik så finns det ett underlag för att fastlägga en långsiktig strategi för hållbart byggande.

Vilket innefattar långsiktiga vision, mål och val av strategiska partners.