Om ca sju år har vi använt upp koldioxidbudgeten för om vi ska nå målet om maximalt 1,5 grads uppvärmning. Redan nu ser vi tydliga tecken på att vi har nått en tröskeleffekt som förstärker den global uppvärmningen. Forskare varnar nu för att politikernas oförmåga att enas kring gemensamma utsläppsåtgärder försätter oss i en akut position.

I samband med Parismötet 2015 initierade företag, civilsamhälle och forskare Science Based Targets (SBT) – vetenskapligt baserade klimatmålsättningar. Syftet var att uppmuntra företag att anta målsättningar som kontinuerligt uppdateras för att ligga i linje med forskningen. Det globala 2-gradersmålet kan med ett antal olika metoder brytas ner till mål som är tillämpbara för organisationer som vill ta ansvar för klimatförändringarna. SBT är organiserat som ett samarbetsprojekt mellan CDP, UN Global Compact, WWF och Word Research Institute.

Ett strategiskt verktyg

Vi på U&We märker att allt fler företag vill godkänna sina redan befintliga mål eller sätta nya mål som blir godkända av SBT initiative. Vetenskapligt baserade mål är ett strategiskt verktyg för att till exempel styra bolags beslutsfattande och fördelning av resurser. Det finns flera metoder för hur man räknar ut sina mål så att de är i linje med forskning. U&We erbjuder stöd för upprättandet av olika scenarios och beräkningar av Science Based Targets, enligt flera olika SBT-metoder. Valet av metod görs utifrån vilken bransch företaget är verksamt i, hur företaget ser på sin expansion kommande år, vilka resurser och vilken typ av data som finns att tillgå. Några metoder förklaras vidare i SBT Step-by-step Guide.

Att sätta vetenskapligt baserade klimatmål är en bra grund för att ta fram en reduktionsplan för företagets utsläpp av växthusgaser. En reduktionsplan är ett krav som ställs på de företag som omfattas av CSRD och ESRS, EUs regelverk för hållbarhetsrapportering.

För att målsättningen ska generera värde rekommenderar U&We att det görs som en del av ett omfattande och kraftfullt strategiarbete. U&We kan erbjuda stöd även med utveckling av strategier (Vision & Handling).

En genomtänk strategi kan, utöver att påskynda utsläppsreduktioner, skapa värde för företag genom att driva innovation, öka konkurrenskraft, bygga trovärdighet och lönsamhet samt förbereda inför förändrad lagstiftning. 

Närmare 500 bolag i världen har åtagit sig att beräkna vetenskapliga klimatmål i enlighet med initiativet Science Based targets hittills, varav ett 15-tal finns i Sverige (april 2018). Drygt 150 av dessa har hittills fått sina mål godkända. Genom att gå med i initiativet förbinder sig företagen att vidta åtgärder för att reducera sina utsläpp för att uppnå Paris-avtalets 2-gradersmål på fem till femton års sikt.

Ländernas frivilliga åtaganden (INDC) och "glappet" som företag och organisationer världen över behöver bidra till. Källa: The Global Carbon project.