Våra tjänster Utbildning Grundläggande miljöutbildning

Syftet med den grundläggande miljöutbildningen är att bidra till en grundläggande förståelse samt ett ökat engagemang för organisationens medarbetare för de övergripande miljöfrågorna i samhället inklusive om hur det internationella och nationella miljöarbetet ser ut och hur de relaterar till respektive organisations verksamhet. Kunskap ger stolthet, engagerade medarbetare och ökade möjligheter att nå gemensamma mål.

Utbildningstiden är normalt tre timmar och innehåller inslag av övningar med diskussioner samt visning av filmsekvenser. Under dagen kommer det vara en genomgång av vilka miljöhot som identifierats av forskare med en beskrivning av orsaken till miljöhoten samt vilka effekter dessa får. Vidare kommer utbildningen innehålla moment som behandlar vad som görs på internationell (bl a FN´s globala hållbarhetsmål) -, nationell- och företagsnivå.

För att få en tydlig koppling till organisationens verksamhet kommer det även vara moment där vi tittar djupare i aktuella fokusområden, såsom avfallshantering och transporter, samt hur organisationen aktivt kan bidra till en bättre miljö.

Under utbildningen kommer relevanta och aktuella begrepp tas upp och beskrivas, liksom trender och kunskap om vilka metoder som är effektiva och relevanta för att stärka hållbarhetsarbetet.

Utbildningens innehåll kalibreras efter överenskommelse med hjälp av en enkät till medarbetarna samt djupintervjuer.

Exempel på agenda:

  • Ekologiska fakta
  • Miljöhot – planetära gränsvärden inom nio identifierade områden (bl.a. klimat, biologisk mångfald, övergödning). Begrepp och beskrivningar inom dessa områden.
  • Övning – Hur förhåller sig organisationens verksamhet till dessa miljöhot – både positivt och negativt.
  • Fördjupning fokusområde 1 –  t ex cirkulär ekonomi
  • Fördjupning fokusområde 1 – t ex transporter
  • Hållbarhetsarbete idag på internationell/nationell/företagsnivå – nationella miljömål, globala hållbarhetsmål
  • Vad gör aktuell organisation? Och vilka förbättringsåtgärder behövs – gruppövning

Output

Kunskap som ger stolthet, engagerade medarbetare och ökade möjligheter att nå gemensamma mål. Förslagen som kommer fram i grupparbete samlas in, sammanställs i en rapport efter genomgången utbildning.

Utbildningens målgrupp

Målgrupp: Alla medarbetare.