Serviços Analysis Análise de Camelo

Kamelanalysen syftar till att kartlägga företagets strategiskt viktiga hållbarhetsfrågor. Med strategiskt viktig menas dels det som är verksamhetens stora belastning på klimat, miljö eller inom det sociala området och dels var det är affärsmässigt mest effektivt för företaget ur miljösynpunkt att satsa resurser på åtgärder. Analysen består av tre parallella studier:

Produktperspektivet

Livscykelanalys – en studie som avser att utreda vilken påverkan en eller ett visst antal produkter har ur ett hållbarhetsperspektiv i form av miljöpåverkan samt i vilket skede av sin existens som produkten utgör störst problem. Det handlar med andra ord om en livscykelanalys där synsättet ”från vaggan till graven” anammas. I vårt arbete med livscykelanalyser har vi tillgång till nio internationella databaser plus våra egna mätningar.

Syftet med produktperspektivet är att:

  • bli förvissad om att en viss produkt inte har förorsakat skador ur ett hållbarhetsperspektiv under sin tillkomst, vid användning eller när den är förbrukad
  • kunna härleda den egna påverkan till specifika produkter
  • få en överblick över en produkts totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv vilket är avgörande i arbetet med hållbarhet

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektiv genomförs för att få fram en total bild av företagets hållbarhetsperspektiv. Syftet är dels att kartlägga företagets påverkan från olika verksamhetsgrenar, dels att redan i ett initialt skede plantera en medvetenhet och ett åtgärdsarbete hos en handfull nyckelpersoner inom företaget.

Detta är en bildtext till oven bild.

Verksamheten kartläggs i samarbete med företagets nyckelpersoner och har följande fördelar,indelningen följer företagets gällande organisationsstruktur, hållbarhetspåverkan blir belyst inom områden där företaget själv beslutar och har kontroll

Intressentperspektivet

Intressentperspektivet handlar om att se på frågan ur intressenternas perspektiv. Hur ser situationen ut utifrån ett varumärkesperspektiv? Ur ett affärsmässigt perspektiv? Vad säger personalen och vad anser dom är viktigt? Syftet är att kartlägga de olika perspektiven som ofta ger olika bilder av situationen.