Nuestros servicios Análisis Análisis de camello

Det vi kallar en ’Kamelanalys’ är en grundlig och detaljerad väsentlighetsanalys, som syftar till att kartlägga företagets strategiskt viktiga hållbarhetsfrågor. Med strategiskt viktig menas dels det som är verksamhetens stora belastning på klimat, miljö och sociala frågor, men också var det är affärsmässigt mest effektivt ur hållbarhetsperspektiv att satsa resurser på åtgärder. 

Analysen består av 3 parallella studier av olika perspektiv som sedan vägs samman

  1. Produktperspektivet
  2. Verksamhetsperspektivet
  3. Intressent- och omvärldsperspektivet

Produktperspektivet

Vi utgår ifrån ett livscykelperspektiv för att utreda vilken påverkan en eller ett visst antal produkter har samt i vilket skede av som produkten utgör störst problem. Det handlar med andra ord om ett perspektiv där synsättet ”från vaggan till graven” anammas. I vårt arbete har vi tillgång till internationella databaser samt våra egna tidigare erfarenheter och analyser.

Syftet med produktperspektivet är att:

  • bli förvissad om att en viss produkt inte har förorsakat skador ur ett hållbarhetsperspektiv under sin tillkomst, vid användning eller när den är förbrukad
  • kunna härleda den egna påverkan till specifika produkter
  • få en överblick över en produkts totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv vilket är avgörande i arbetet med hållbarhet

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektiv genomförs för att få fram en bild av företagets egen påverkan. Syftet är dels att kartlägga företagets påverkan från olika verksamhetsgrenar, dels att redan i ett initialt skede plantera en medvetenhet och ett åtgärdsarbete hos en handfull nyckelpersoner inom företaget.

Verksamheten kartläggs i samarbete med företagets nyckelpersoner och har följande fördelar:

  • indelningen följer företagets gällande organisationsstruktur och kan vara en bas för hållbarhetsrapportering
  • hållbarhetspåverkan blir belyst inom områden där företaget själv beslutar och har kontroll

Intressent- och omvärldsperspektivet

Intressent- och omvärldsperspektivet handlar om att se på frågan ur flera intressenters perspektiv. Hur ser situationen ut utifrån ett varumärkesperspektiv? Ur ett affärsmässigt perspektiv? Vad säger personalen och vad anser de är viktigt? Syftet är att kartlägga de olika perspektiven som ofta ger olika bilder av situationen. Ofta görs också en omvärldsanalys där konkurrenters arbete kartläggs och goda exempel lyfts fram.

Kamelanalys

Avslutningsvis analyseras, värderas och sammanvägs resultaten från de tre perspektiven utifrån vedertagna ekologiska principer och ställs i relation till relevanta omvärldsfaktorer som exempelvis planetära gränser, ISO 26000 eller Doughnut-modellen. Kamelanalysen utmynnar i ett antal rangordnade områden som bedöms vara de som har störst påverkan på framtida hållbarhet och vad som kan ge störst effekt ur ett affärsperspektiv.