Våra tjänster Klimatredovisning i Our Impacts Klimatredovisning i Our Impacts

Our Impacts är ett verktyg för små och stora organisationer som vill samla data om sitt hållbarhetsarbete, beräkna sitt klimatfotavtryck och sätta ambitiösa klimatmål. Verktyget är webbaserat och möjliggör en decentraliserad datainsamling, spridd över hela världen och på olika språk. Det fungerar enligt bokslutsprincipen och möjliggör för granskning av revisorer direkt i programplattformen, i samband med t.ex. hållbarhetsredovisning.

Systemet genererar rapporter över klimatberäkningen och sammanställer resultatet i enlighet med kraven i GHG Protocol eller CDP, utifrån behov.

Vi hjälper dig igång

Tillsammans fastställer vi:

  • Mätområden, det vill säga vilka direkta och indirekta klimatpåverkande utsläpp och andra hållbarhetsdata som ska redovisas, samt emissionsfaktorer
  • Antal redovisningsenheter, en uppdelning av totalresultat på organisatoriska delar, dotterbolag, produktområden etc.
  • Vilka som ska få tillgång till lösenord för att lämna in data
  • Redovisningsperioder, vilket kan vara en, två eller flera gånger per år

Utifrån dessa uppgifter lägger vi upp ett konto. Efter genomförd redovisning gör vi kvalitetskontroll av lämnade data. Vi utbildar också datalämnare och organisationens administratör i Our Impacts. Vill man ha stöd för datainsamling och registrering av data, kan vi hjälpa till även med detta.

Our Impacts – en översikt

Verktyget lagrar data och möjliggör jämförelser över tidsperioder. Det är även möjligt att jämföra olika organisatoriska enheter med varandra (benchmarking).

Effektivitetsmått (Key Performance Indicators) är inbyggda i verktyget och på så vis kan man se resultat i både relativa och absoluta termer. Man väljer om man vill ha rapporter en gång om året, halvårsvis eller oftare.

Datainsamling och rapportering sker enligt den organisationsstruktur du som kund själv väljer, och kan lätt delas upp på obegränsat antal affärsområden, dotterbolag, avdelningar, säljkontor, fabriker etc. På så vis kan ansvaret för utsläpp av växthusgaser fördelas och följas upp. Särskilt i matrisorganisationer är det viktigt att mätningar kan följa ansvaret för kostnader och intäkter. Det går också att göra redovisningar av utsläpp från underleverantörer, för distributionskanaler eller användning av företagets produkter. Som kund väljer man vilka mätområden som ska ingå.

Både direkta och indirekta utsläpp mäts, scope 1-3. Our Impacts utgår från Greenhouse Gas Protocol, den vanligaste internationella standarden, som utvecklats av World Resources Institute och World Business Council for Sustainable Development. De olika växthusgaserna räknas automatiskt om till koldioxidekvivalenter (CO2e).

I och med att Our Impacts är webbaserat kan uppmätning av växthusgaser decentraliseras. Särskilt för stora organisationer med geografisk spridning betyder det att ansvaret att lämna klimatdata kan spridas ut. Men det är också centraliserat, eftersom alla data löper samman hos en administratör som har  överblick under hela datainsamlingsprocessen.

För företag som redovisar till CDP eller gör hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI) är Our Impacts ett suveränt verktyg och är anpassat till de frågor som ställs. Detsamma gäller för alla företag som av sina kundföretag avkrävs klimatredovisningar. Our Impact-rapporten kan bifogas offerter och anbud.

Läs även mer om Our Impacts på vårt systerbolag Zeromissions hemsida