Det vi kallar en ’Kamelanalys’ är en grundlig och detaljerad väsentlighetsanalys, som syftar till att kartlägga företagets strategiskt viktiga hållbarhetsfrågor. Med strategiskt viktig menas dels det som är verksamhetens stora belastning på klimat, miljö och sociala frågor, men också var det är affärsmässigt mest effektivt ur hållbarhetsperspektiv att satsa resurser på åtgärder.

Flöden av bl.a. material, energi och andra resurser kartläggs och analyseras i relation till ett eller flera perspektiv på eller ramverk för hållbarhet. Till exempel Planetary Boundaries, Doughnutmodellen, ekosystemtjänstanalys, cirkulär ekonomi, FN:s SDG:er etc., utifrån verksamhetens art samt företagets behov och önskemål.

Analysen består av 3 parallella studier av olika perspektiv som sedan vägs samman

  1. Produktperspektivet
  2. Verksamhetsperspektivet
  3. Intressent- och omvärldsperspektivet

Produktperspektivet

Vi utgår ifrån ett livscykelperspektiv för att utreda vilken påverkan en eller ett visst antal produkter har samt i vilket skede av som produkten har störst negativ påverkan. Det handlar med andra ord om ett perspektiv där synsättet ”från vaggan till graven” anammas. I vårt arbete har vi tillgång till internationella databaser samt våra egna tidigare erfarenheter och analyser.

Data på och fakta om uttaget av resurser och restflöden är avgörande för att kunna bedöma påverkan på samt beroendet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald, samt för möjligheterna att långsiktigt kunna skydda ekosystemen. Cirkulära affärsmodeller är en viktig komponent för att öka hållbarheten i våra gemensamma resursflöden.

Syftet med produktperspektivet är att:

  • Att bedöma hur en viss produkt påverkar omvärlden ur ett hållbarhetsperspektiv under sin tillkomst, vid användning eller när den är förbrukad
  • kunna härleda den egna påverkan till specifika produkter
  • få en överblick över en produkts totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv vilket är avgörande för välriktade strategier i hållbarhetsarbetet

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektiv genomförs för att få fram en bild av företagets egen påverkan. Syftet är dels att kartlägga företagets påverkan från olika verksamhetsgrenar, dels att redan i ett initialt skede plantera en medvetenhet och ett åtgärdsarbete hos en handfull nyckelpersoner inom företaget.

Verksamheten kartläggs i samarbete med företagets nyckelpersoner och har följande fördelar:

  • indelningen följer företagets gällande organisationsstruktur och kan vara en bas för hållbarhetsrapportering
  • hållbarhetspåverkan blir belyst inom områden där företaget själv beslutar och har kontroll

Intressent- och omvärldsperspektivet

Intressent- och omvärldsperspektivet handlar om att se på frågan ur flera intressenters perspektiv. Hur ser situationen ut utifrån ett varumärkesperspektiv? Ur ett affärsmässigt perspektiv? Vad säger personalen och vad anser de är viktigt? Syftet är att kartlägga de olika perspektiven som ofta ger olika bilder av situationen. Ofta görs också en omvärldsanalys där konkurrenters arbete kartläggs och goda exempel lyfts fram.

Kamelanalys

Avslutningsvis analyseras, värderas och sammanvägs resultaten från de tre perspektiven utifrån vedertagna ekologiska principer och ställs i relation till relevanta omvärldsfaktorer som exempelvis planetära gränser, ISO 26000 eller Doughnut-modellen. Kamelanalysen utmynnar i ett antal rangordnade områden som bedöms vara de som har störst påverkan på framtida hållbarhet och vad som kan ge störst effekt ur ett affärsperspektiv.