Vår vision

Vi står för en syn på hållbarhet och affärer som går bortom lagom. Planeten är satt under press. Det krävs mod att agera, särskilt i ett osäkert kunskapsläge. Vi bygger kunskap och kompetens i samarbete med våra kunder, och vi hoppas och tror att det ger positiva effekter för planeten, för företaget och för oss.

Planetnytta

Näringslivet behöver medverka till att företag inte bara minskar sin belastning på miljö, ekosystem och sociala system utan även till att återställa och läka alla de livsuppehållande system som är en förutsättning för vår existens på jorden.

Det kallar vi Planetnytta.

Mycket av det hållbarhetsarbete som sker i företag går ut på att minska fotavtrycken och att alltså bli mindre dålig. Vi menar att det inte räcker. Visionen ska vara att göra gott, att ge ett positivt bidrag. Det är att vara planetnyttig.

För att företag ska bli planetnyttiga måste påverkan  analyseras utifrån hela värdekedjan, det vill säga den egna verksamheten och effekter uppströms och nedströms. Det omfattar intressenter, affärspartners, kunder och omgivande samhälle. Ett ramverk att definiera planetnytta är Kate Raworth’s modell för en trygg och rättvis utvecklingsbana för mänskligheten på jorden, vilken är ett komplement till Johan Rockströms med flera modell över planetens fysiska gränser. Ett företags affärsverksamhet får inte innebära att man medverkar till att gränserna överskrids, varken de sociala eller planetära.

För att ta reda på sin planetpåverkan behöver man först bestämma ett nuläge så att väsentliga externaliserade effekter, negativa såväl som positiva, mäts. Ofta har man fokus på de negativa, men för att undersöka sin nettopåverkan behöver även de positiva aspekterna mätas. En sådan analys kommer att visa de viktigaste områden. Är det metaller, vatten, barnarbete, arbetsmiljö, kemikalier?

Planetnytta är en långsiktig vision, inget snabbfix. Man uppnår det inte genom att ta i hårdare med ”business as usual”. Istället krävs omprövningar, nya affärsmodeller, innovationer, nya marknader, nya intressenter, nya partners, nytt ledarskap. Nya tankar. Begrepp och modeller såsom cradle to cradle, dematerialisering, fossilfria produkter, cirkulär ekonomi, biomimicry och mångfunktionalitet är verktyg på vägen. Men framför allt kräver det ett modigt beslut – att det är rätt väg för oss, även om man inte vet hur det ska gå till. Men som så ofta: det är visionen som driver handlingarna – inte tvärtom.

Exempel på planetnytta är att plantera mer skog än vad verksamheten förbrukar, att medverka till mer rent vatten än vad företaget gör av med, att producera mer förnybar energi än vad man konsumerar, att man skapar mer biodiversitet än man tar i anspråk, att inte bara eliminera korruption utan medverka till att andra företag också gör det, att verksamheten inte bara betalar skäliga löner utan också skapar positiva effekter i lokalsamhällen, där man själv eller  leverantörer har verksamhet.

Vi medverkar gärna till att Planetnytta blir en vision i ditt företag!

Catalyst for Good Business

U&We är en konsultbyrå för företag och organisationer som vill bidra till en hållbar framtid. Vi vill vara en samarbetspartner och en hävstång för hållbarhet, och vi vet att hållbarhetsfrågan kan vara affärsdrivande. Vi kallar oss för Catalyst for Good Business, eftersom vi vill vara en katalysator för affärer som är goda och hållbara både ekonomiskt, i relation till planeten och oss människor.

Det gör vi genom att arbeta med organisationer och företag som har en vilja till förändring och som kan vara förebilder och katalysatorer för andra – kollegor i branschen, kunder och leverantörer. Vi drivs av en vilja att vara med och rädda planeten. För att kunna göra det behöver vi vara många som gräver där vi står och gör det vi kan utifrån våra specifika förutsättningar och möjligheter.

Kunskap = fakta + värderingar

Vi menar att kunskap är en produkt av både fakta och värderingar. Tillsammans med en vision för vart man vill komma har man grundförutsättningarna – karta, kompass och destination – för att navigera sig fram i hållbarhetsarbetet.

Vi menar också att fakta är ett rörligt mål. Vetenskapens sanningar förändras över tid och i väntan på det definitiva svaret kan det plötsligt vara för sent att agera. Därför är det viktigt att våga handla med utgångspunkt i här och nu, med en tydlig vision som drar en mot framtiden. Detta i ständigt växelspel med en justering av verktyg och åtgärder i takt med att fakta och kunskap utvecklas.

Samarbete & Kunskapsöverföring

Vi menar att det krävs samarbete för att skapa företag och organisationer som inte bara minskar sin belastning på miljö och sociala system, utan som medverkar till att återställa och utveckla de ekologiska system som är livsuppehållande förutsättningar för mänsklighetens existens.

Vi lär oss alltid nytt som vi ger vidare till våra kunder och samarbetspartners för att driva arbetet framåt. Kunskap står inte stilla och behöver hela tiden fyllas på med ny forskning. Något vi brinner för!

Kvalitet

Att leva som vi lär. Vårt eget hållbarhetsarbete styr vi genom vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. Du kan läsa mer om vårt interna arbete här.

 

november 13, 2018