Våra tjänster

 
Analyser

Kartläggning av verksamhetens påverkan på miljö, etiska och sociala områden.

Vi hjälper er att ta ett krafttag om hållbarhetsfrågorna genom att ge er kunskap om er verksamhets påverkan på omvärlden. Vi formar våra analyser utifrån era behov, och olika perspektiv – er verksamhet, era produkter och era intressenter.

Vi använder oss av kvantitativa och kvalitativa analyser, utredningar, livscykelanalyser och andra fotavtrycksberäkningar, och ställer resultatet i relation till relevanta omvärldsfaktorer. Det kan t.ex. vara planetära gränser, FN:s globala mål (SDG), eller the Doughnut. Kartläggningen gör det möjligt att driva ett framgångsrikt förändringsarbete.

LÄS MER
Stäng
 
Strategi och förändring

Nya insikter skapar positiv förändring

Vi tar fram strategier och skapar positiva förändringar som utnyttjar kraften i arbetet för hållbar utveckling, tillsammans med dig som kund. Målsättningen är att skapa goda och lönsamma affärer, engagerade anställda och planetnytta.

Det finns ingen anledning att vänta på att all kunskap och alla lösningar ska finnas till hands innan förändringsarbetet kan börja. Det kan istället med fördel ske en växelverkan mellan kunskapsuppbyggnad och förändringsarbete i en kontinuerlig process.

Vi erbjuder nya insikter och en tydlig strategi för att bana väg för nya handlingar inom företaget. Konkret innebär det att vi tillsammans med vår kund bygger relevant kunskap, utvecklar strategier och successivt bistår med att skapa handlingsplaner för företaget. Strategierna syftar till att utnyttja kraften som finns i frågor kring ansvar, transparens och hållbarhet.

Vi arbetar även med strategier för hållbar stadsutveckling där vi utvecklat verktyg inom C/O City och för att få en positiv förändring inom restaurangbranschen genom nätverket Hållbara Restauranger.

LÄS MER
Stäng
 
Uppföljning och utvärdering

Vart är vi på väg?

För att få uthållighet i hållbarhetsarbetet är det avgörande att hitta indikatorer för hållbarhet och metoder för att regelbundet mäta och följa upp ert arbete.

U&We erbjuder tjänster och verktyg som kan underlätta arbetet. En av våra stor-säljare är klimatberäkningar med det kraftfulla beräkningsverktyget Our Impacts. Behöver ni uppföljningar och utvärderingar inom andra hållbarhetsområden så har vi stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar.

Uppföljningen kan följas genom olika digitala verktyg och rapporter. Vi hjälper er även dra största nytta av ert uppföljningsarbete genom att göra hållbarhetsrapporter, och rapportera till CDP, UN Global Compact och andra globala initiativ.

Kontakta oss för att hitta rätt lösning för just er.

LÄS MER
Stäng
 
Utbildning

Ökad kunskap - en del av lösningen

Kunskap är en nyckel för att minska våra fotavtryck på vår planet. Kunskap ger stolthet, engagerade medarbetare och ökade möjligheter att nå gemensamma mål. U&We erbjuder grundläggande miljöutbildning men också mer specifika utbildningar t.ex. för ekosystemtjänster, klimatneutralitet, etik och socialt ansvar. Formatet kan vara traditionellt eller e-learning.

LÄS MER
Stäng
 
Klimatkompensation

Klimatkompensation påskyndar förändringsarbetet

I takt med att klimatfrågan blivit en ödesfråga för jorden och att konsekvenserna av klimatförändringen uppenbaras, har intresset för att klimatkompensera ökat. Företag och organisationer bör sträva efter att minska sina utsläpp av växthusgaser. Klimatkompensation kan spela en viktig roll för att påskynda det arbetet.

Klimatfrågan är en ödesfråga för samhället och konsekvenserna av klimatförändringen blir successivt allt tydligare för oss. Många företag och organisationer vill ta sitt ansvar och minska utsläppen av växthusgaser i den takt som behövs för att klara Parisavtalet. 

Konsekvenserna av klimatförändringar kostar: översvämningar, stormar, torka och skyfall får oerhörda konsekvenser som betalas av enskilda samhällen, men kostnaden är sällan relaterad till den som släpper ut. Klimatkompensation innebär ett sätt för företag att själva sätta ett pris på sina utsläpp.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp växthusgaser, vanligen mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), undviks genom utsläppsreducerande åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i utsläppsrätter, projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller i projekt som bevarar skog.

Vårt nära samarbete med ZeroMission gör att vi kan erbjuda våra kunder högkvalitativa energi- och skogsprojekt certifierade av bland annat Plan Vivo, Gold Standard och CDM. Projekten bidrar på flera sätt till de globala målen. Läs mer på ZeroMission.

LÄS MER
Stäng