Våra tjänster Analys Hållbarhets- & väsentlighetsanalys

En hållbarhetsanalys är en grundlig genomgång av företagets negativa och positiva, potentiella och faktiska, påverkan på miljö, människor och deras mänskliga rättigheter.  En hållbarhetsanalys kan även inkludera olika hållbarhetsriskers potentiella påverkan på bolagets finansiella ställning. Analysen inkluderar både organisationen och hela värdekedjan, uppströms och nedströms.  

Våra hållbarhetsanalyser ger ett bra underlag för att kunna bedöma vilka som är ert företags väsentliga hållbarhetsfrågor. Bedömningen görs utifrån ett antal kriterier , till exempel allvarlighetsgrad, hur många som påverkas, under hur lång tid, om skadan går att läka eller om den är oåterkallelig. Vi hjälper er med att sätta upp kriterier och tröskelvärden för att kunna värdera olika typer av påverkan. I samband med att Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) implementeras behöver ni beakta dubbel väsentlighet, alltså inte bara hur er verksamhet  påverkar omvärlden, utan även är hur er verksamhet riskerar att påverkas finansiellt av olika hållbarhetsfrågor. 

Som underlag för den dubbla materialitetsanalysen rekommenderar vi att ni också gör en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen hjälper er att beskriva verksamhetens  hållbarhetskontext och identifiera både relevanta risker inom branschen och i värdekedjan, samt relevanta standarder och ramverk som är viktiga att känna till för att ta fram policys, och sätta mål och formulera mätetal.  

Väsentlighetsanalysen är inte bara ett lagkrav för de bolag som omfattats av CSRD, det ger även en gedigen grund för att ta fram en hållbarhetsstrategi.  

Vi har sedan år 1995 haft ett paket med hållbarhetsanalys, omvärldsanalys och väsentlighetsanalys som vi har kallat för Kamelanalys, med ett efterföljande strategiarbete som vi kallat Vision & Handling.  

En väsentlighetsanalys genomförs med fördel i workshopform, och uppdelad på några tillfällen. Underlag är oftast hållbarhetsanalyser, utfall från intressentdialoger, scenarioanalyser för klimat och biologisk mångfald med mera.  Det bidrar även till kunskapsbyggande internt, för vissa organisationer är den största drivkraften att få veta vilken påverkan som är störst och uppskatta hur stor den är.