Vi upplever ofta att företag har en vilja att ha ett aktivt arbete inom hållbarhetsområdet, men att man inte riktigt vet hur man ska komma i gång. Vision & Handling är vår metod, sedan 30 år tillbaka, som hjälpt mängder av kunder att skapa en gemensam vision för hållbarhetsarbetet och integrera hållbarhet i affärsstrategin.

För att en förändring ska bli framgångsrik och bestående krävs både delaktighet och sammanhang som skapar meningsfullhet. ”Vision & Handling” kan då göra stor nytta. Under en eller flera workshops får ledningen och/eller medarbetarna strukturera vart de vill nå (visioner och mål) och vad som krävs för att nå dit (handling). Vi identifierar hinder, fokusområden, tar fram mål och tar det vidare in i en handlingsplan.

Några hållpunkter för Vision & handling

  • Vi står för program, verktyg och struktur, men arbetet och resultatet åstadkoms av de som deltar.
  • Arbetet genomförs i workshop-format under en heldag eller två halvdagar. Genom processen växer vision, mål och handlingsplaner fram.
  • Efter avslutad workshop färdigställer vi en slutdokumentation.

Arbetssättet gör att hållbarhetsarbetet blir mer lättöverskådligt, samtidigt som ansvaret fördelas på flera händer. Vision & Handling passar att genomföra på flera nivåer i företaget. Vår erfarenhet visar att bäst resultat nås när ledningsgruppen är först ut. Utifrån de ramar som då dras upp kan företaget sedan arbeta vidare mer och mer konkret i organisationen.

Metodiken gör att det skapas ett engagemang, eftersom alla som deltagit i workshopen omfattas och förstår innebörden av slutprodukten. Oavsett om det är fråga om att starta ett hållbarhetsarbete eller att ta nästa steg med ambitiösare mål och åtgärder.