Våra tjänster Strategi och förändring Vision och handling - ledningsstrategier

Vi upplever ofta att företag har en vilja att ha ett aktivt arbete inom hållbarhetsområdet, men att man inte riktigt vet hur man ska komma igång. Vår erfarenhet är att varje framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver en grund där man lägger fast strategier för verksamheten. Vårt verktyg för detta arbete kallar vi Vision och Handling. Det är ett processverktyg för att hjälpa en grupp att definiera en gemensam plattform. Steget från att ha definierat företagets strategiska hållbarhetsfrågor till att ge medarbetarna en gemensam uppfattning om vad hållbarhetsarbetet går ut på kan vara långt.

En dags arbetsseminarium med ”Vision & Handling” kan ge företaget en gemensam plattform och därefter kan företaget snabbt övergå till konkret handling. Dessutom skapas ett engagemang, eftersom alla som deltagit i seminariet omfattas och förstår innebörden av slutprodukten. Antingen det är fråga om att starta ett hållbarhetsarbete eller att ta nästa steg med ambitiösare mål krävs en systematisk process för arbetet.

För att en förändring ska bli framgångsrik och bestående krävs både delaktighet och sammanhang som skapar meningsfullhet. ”Vision & Handling” kan då göra stor nytta. I verkstadsform (workshop) får ledningen och/eller medarbetarna strukturera vart de vill nå (visioner och mål) och vad som krävs för att nå dit (handling). Metoden kan med fördel användas för att arbeta fram en levande miljö-, etik- eller hållbarhetspolicy för företaget.

Vision och handling förändrar världen

U&We står för program, verktyg och struktur, men arbetet och resultatet åstadkoms av de som deltar. Själva verkstaden genomförs under en heldag eller två halvdagar. Genom processen växer vision, mål och handlingsplaner fram. Hållbarhetsarbetet blir därmed mer lättöverskådligt, samtidigt som ansvaret fördelas på flera händer. Efter att verkstaden har avslutats färdigställer U&We en slutdokumentation. Vision & Handling passar att genomföra på flera nivåer i företaget. Vår erfarenhet visar att bäst resultat nås när ledningsgruppen är först ut. Utifrån de ramar som då dras upp kan företaget sedan arbeta vidare mer och mer konkret i organisationen.