Våra tjänster Rapportering Digitala plattformar & verktyg

Smidig och systematiserad datahantering är en nyckel till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och därför blir det allt viktigare att använda systemstöd för rapportering, uppföljning, revision och analys av hållbarhetsdata. 

Vi använder själva ett antal digitala verktyg i vårt arbete med att göra analyser och ta fram underlag, och vi hjälper kunder att utvärdera och välja plattform för hållbarhetsdata och klimatberäkningar. Inget program är perfekt och utvecklingen inom området går snabbt framåt, därför håller vi oss uppdaterade och tittar löpande på nya lösningar som dyker upp.

Vi har i dagsläget två plattformar för rapportering av hållbarhetsdata, klimatberäkning och analys av data som vi samarbetar närmare med eftersom de är trovärdiga och länge legat i framkant. 

Our Impacts 

I hållbarhetsplattformen Our Impacts kan organisationer samla data om sitt hållbarhetsarbete, beräkna sitt klimatfotavtryck och sätta ambitiösa klimatmål. Verktyget kan till exempel användas för rapportering enligt CSRD, CDP och impact-redovisning för Gröna obligationer (Green Bonds impact reporting). 

Our Impacts utgår från den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol och innehåller över 100 000 emissions- och omvandlingsfaktorer som regelbundet uppdateras. Verksamheter kan mäta utsläpp i scope 1, 2 och 3, till exempel i form av ett årligt klimatbokslut. Verktyget genererar rapporter över klimatberäkningen och sammanställer resultatet i enlighet med kraven i GHG Protocol, CDP och GRI, beroende på verksamhetens behov. Verksamheters revisorer kan granska resultat och metod direkt i verktyget. 

I modulen Business Intelligence kan verksamheten analysera inte bara sin klimatpåverkan utan också följa upp klimat- och hållbarhetsmål, samt rapportera och visualisera hållbarhetsindikatorer i skräddarsydda dashboards.

SustainLab 

I hållbarhetsplattformen SustainLab kan verksamheter samla in, bearbeta och visualisera hållbarhetsdata. Med hjälp av färdiga mallar blir det enkelt att rapportera enligt till exempel CSRD/ESRS och SFDR. 

I SustainLab kan verksamheten analysera sin hållbarhetsdata, följa upp klimat- och hållbarhetsmål, samt få insikter, visualiserad infografik och rapporter. Som användare av plattformen finns även möjligheten att dela rapporter och resultat med sina relevanta intressenter. Det finns även moduler för till exempel CSRD och leverantörsbedömning.