I projektet C/O City vill vi lyfta fram värdet av naturen i staden. De ekologiska, sociala och de ekonomiska värdena. Vi vill formulera en ny vision om hur framtidens städer ska se ut. Vi vill inspirera och övertyga, skapa nya modeller och verktyg och visa upp konkreta exempel. Vi vill göra det enkelt att planera och bygga städer där människorna och naturen lever tillsammans. 

Urbana ekosystemtjänster ger naturlig nytta i staden

C/O City har sin utgångspunkt i Stockholms stads arbete med grönytefaktorn i Norra Djurgårdsstaden. Grönytefaktorn är ett planeringsredskap som styr mot systemlösningar där stadsgrönska och dagvatten på olika sätt används för att stärka ekosystem, motverka värmeöar och samtidigt skapa attraktiva gårdar och utemiljöer.

Aktörerna i C/O City presenterar alla steg i kedjan från idéer och planer till färdiga byggnader, gator och parker. Vi är experter med lång erfarenhet inom våra respektive områden; arkitektur, byggande, teknik och forskning. Dessutom delar vi ett brinnande engagemang för att skapa något nytt och livskraftigt. Något som kan förbättra livskvaliteten för kommande generationer av stadsbor. En stadsmiljö där människorna tar hand om naturen, så att naturen kan ta hand om människorna.

Resultatet av C/O City förväntas vara vidareutvecklade verktyg och metoder för att arbeta med grönytefaktorn, där kvantifiering och värdering av ekosystemtjänster är i fokus. Projektet handlar även om att utveckla metoder för deltagande i designen av och finansieringen av grönska som främjar ekosystemtjänster och biologisk mångfald i stadsmiljö. En viktig del av projektet är att kvantifiera ekosystemtjänster och utvärdera byggnadstekniska aspekter av grönytefaktorn, som till exempel gröna tak och väggar.

Några av de verktyg och arbetsmetoder vi tar fram inom C/O City:

  • En handbok om hur ekosystemtjänster kan integreras i planering
  • Grönytefaktorn på stadsdelsnivå
  • Verktyg för utvärdering och kvantifiering
  • Design, effekter och upplevelser av gröna tak och gröna fasader

 Läs mer om de tjänster vi utvecklat inom: Planetnyttig stadsutveckling