U&We fick uppdraget när medlemsnätverket EMC behövde mer stöd i sin process för klimatbokslut. Resultatet blev en kompetenshöjning och ett samarbete med stor potential.

EMC är ett halländskt medlemsnätverk som bildades 2007 efter att ett flertal bolag såg ett behov av en gemensam plattform för att arbeta med energi- och miljöfrågor. Sedan dess har över 100 företag i Halland och Västsverige anslutit sig och idag är nätverkets roll att inspirera och skapa möjligheter för hållbar affärsutveckling. EMC erbjuder flera olika tjänster för sina medlemmar och en av dem är ett gemensamt klimatbokslut där de medverkande verksamheternas utsläpp för föregående år transparent redovisas i tabeller och förklarande text.

– Klimatbokslutstjänsten kom till genom ett projekt som syftade till att utveckla klimatarbetet inom regionen. EMC har stöttat medlemsföretagen i sina klimatbokslut sedan 2015, säger Petra Löfås, hållbarhetsrådgivare och affärsutvecklare på EMC.

Petra Löfås, EMC.

Ökat behov av stöd

För ett större nätverk är det alltid en utmaning att kunna ge rätt stöd till varje medlem. Vissa verksamheter har gjort klimatbokslut i många år, vissa är helt nya inför processen. Eftersom EMC är en sammanslutning av verksamheter på en viss geografisk plats, finns en stor variation av branscher representerade i nätverket. Vad som är en stor utmaning för en verksamhet inom en bransch kan vara en ickefråga hos en verksamhet i en annan bransch.

– EMC:s medlemsföretag finns representerade i allt från tillverkande industrier och energibolag till kommuner och regioner. Det gör att alla har olika fokus och behov, säger Petra.

I klimatbokslutsprocessen har medlemsföretagen i stor utsträckning arbetat på egen hand med att ta fram sina data, men fått kontinuerligt stöd av EMC i arbetet. Efter sju år med tjänsten ville EMC få mer guidning i klimatbokslutsprocessen, både internt och för medlemmarna. Man inledde ett samarbete med U&We, som tog sig an klimatboksluten för 2022.

Nära dialog med alla parter

Arbetet inleddes i oktober med en gemensam kick-off mellan EMC, U&We och medlemmarna och sedan hölls uppstartsmöten med respektive verksamhet för att kartlägga de olika behoven och överlätta övergången till det nya klimatberäkningsverktyget Our Impacts. Därefter började verksamheterna samla in data för scope 1 och 2, samt även för ett antal aktiviteter i scope 3, som exempelvis transporter, avfall och inköp. U&We har löpande haft avstämningar med både EMC och verksamheterna och stöttat kring allt från svårigheter att få tag i data till mer ingående hjälp i verktyget.

– När vi sökte efter en ny samarbetspartner var det jätteviktigt för oss att verktyget vi arbetade i byggde på GHG-protokollet, vilket Our Impacts gör. Det är alltid en del att lära sig i ett nytt verktyg, men användargränssnittet i Our Impacts är enkelt att förstå. Att U&We har hjälpt oss lägga in alla underlag och data i verktyget det här första året tror jag kommer underlätta för medlemmarna framöver och jag har uppskattat att U&We är snabba på bollen och kommunicerar effektivt och löpande, säger Petra.

I februari 2023 inledde U&We arbetet med att kvalitetsgranska de data och underlag som verksamheterna samlat in och att beräkna respektive verksamhets klimatpåverkan. I mars kunde klimatberäkningsarbetet avslutas och varje företag fick sitt resultat som sedan sammanställs av EMC i en gemensam publikation.

– I det första klimatbokslutet deltog sex företag, i år var det 30 stycken där alla har olika utmaningar, framför allt kopplat till scope 3. Där har vi verkligen haft hjälp av U&We och Our Impacts där U&We kunnat göra separata beräkningar där det behövts för att stötta alla medverkande företag på bästa sätt, säger Petra.

 

Ökad kompetens och starkare samarbete

Genom klimatbokslutet har företagen fått en bild av sina klimatutsläpp och därmed identifierat var man har sin stora klimatpåverkan. För någon kan de större utsläppen ligga i de produkter man erbjuder marknaden, för en annan kan de anställdas tjänsteresor vara den stora utsläppsposten. Resultatet beror mycket på vilken affärsmodell man har och vilken bransch man verkar inom.

– U&We är fantastiskt duktiga på att förstå ett företag, oavsett vilken bransch de verkar i och vilken mognad som finns kring hållbarhet. Det är en stor trygghet för oss på EMC och för våra medlemmar. I och med vårt samarbete med U&We har vi gjort en otrolig förflyttning i kompetens, säger Petra.

Det finns mycket att lära från ett nätverk där medlemmar från olika branscher har samtal och träffar, får utbildning och har en part som driver processen i exempelvis ett klimatbokslut. En av medlemmarna är Falkenbergs kommunorganisation som har gjort klimatbokslut tillsammans med EMC i många år.

– Samarbetet ger oss både ett värdefullt nätverk med andra kommuner och företag samtidigt som vi får ett kunnigt metodstöd som gör att vi kan fortsätta förbättra vårt klimatbokslut och utveckla vårt klimatarbete, säger Linda Corneliusson Linde, utvecklingsledare på Falkenbergs kommun.

Sedan EMC började erbjuda klimatbokslut för sina medlemmar 2015 har hållbarhetsområdet mognat och det finns större krav från intressenter, lagstiftning och upphandlande organisationer. Ett starkt nätverk av hållbarhetsengagerade medlemmar har därför alla möjligheter att fortsätta växa och inspirera.

– Den kreativa processen är mer givande och mer av ett samarbete sedan U&We kom in i bilden. Både EMC och U&We har som mål att få fler företag att förstå sin påverkan och jag ser en stor potential i vårt samarbete, säger Petra.

 

Om EMC

EMC är ett halländskt medlemsnätverk som ger inspiration och skapar möjligheter för hållbar affärsutveckling. Utifrån medlemmarnas behov erbjuder nätverket utbildning, processledning, rådgivning och är en plattform för erfarenhetsutbyten. Nätverket har drygt 100 medlemsföretag.

 

Mer om klimatberäkning i Our Impacts

Vill du veta mer om hur du klimatredovisar i Our Impacts? Klicka här.