Green-On ville ta reda på om deras fetter verkligen är framtidens fett utifrån ett hållbarhetsperspektiv. För att få rätt stöd kontaktade Green-On U&We för att undersöka hela processens påverkan.

Green-On har utvecklat en process som skapar mättat fett från tre enkla ingredienser: koldioxid, vatten och elektricitet. Green-Ons innovation har potentialen att minska landanvändningen, klimatpåverkan och annan negativ påverkan jämfört med fetter från växter och djur. Många människor är medvetna om de problem som är kopplade till exempelvis palmolja, ett fett som används i hög grad inom livsmedelsbranschen.

I Green-Ons process finns biflöden såsom syre och vissa kemikaliska föreningar som skulle kunna användas som råvaror i andra processer. Samtidigt skulle en storskalig implementation av att skapa fett från koldioxid, vatten och elektricitet kräva stora mängder energi.

Green-On kontaktade därför U&We för att undersöka vad för påverkan på miljö och människor som deras process skulle ha. Detta för att också kunna jämföra påverkan med den från fetter från växtriket.

En utmaning att utvärdera en process under utveckling

Då produktion inte finns på plats kunde inga faktiska mätningar göras på energi- och materialförbrukning. I en serie möten tog Green-On och U&We gemensamt fram de viktigaste delprocesserna samt de in- och utflöden som kunde tänkas ha betydande påverkan. Då det rör sig om relativt komplicerade kemiska processer behövdes båda parternas kompetens för att komma så nära sanningen som möjligt.

Nästa steg var att identifiera underlag från existerande processer som liknar Green-Ons för att kunna göra beräkningar på material och energiåtgång. Det finns relativt mycket data från process- och petroleumindustrin som kunde användas för att göra uppskattningar. Utifrån dessa data kunde sedan en uppskattning av klimatpåverkan per kilo framställt fett beräknas.

I ett ytterligare steg gjordes jämförelser gällande påverkan på människor, djur och miljö med andra fetter utifrån den modell som Coop har använt, kallad Hållbarhetsdeklaration. Det är ett sätt att åskådliggöra flera hållbarhetsaspekter som är relevanta för livsmedel.

Coops spindeldiagram för Hållbarhetsdeklaration

Hjälp att identifiera viktiga områden att fokusera på

– För oss har det varit en väldig hjälp att få bekräftat de tankar vi haft rörande vår kommande produkts påverkan och hållbarhetsprestanda, säger Anders Lorén, CTO och Annette Granéli, CEO på Green-On.

En bättre bild av produktens påverkan har inte bara gett input till den egna verksamheten.

– Det har också varit viktigt att kunna kommunicera och visa för intressenter vad det skulle innebära att producera fetter på detta sätt, då det ju fortfarande är på ritbordet, säger Anders och Annette.

Samarbetet fortsätter

Allt eftersom utvecklingsarbetet fortgår behövs nya underlag och beräkningar.

– Att kunna bolla med någon som snabbt kan ge återkoppling på våra idéer har varit mycket värdefullt. Speciellt har vi uppskattat att U&We varit tillgängliga och kvicka med att svara och hjälpa oss, avslutar Anders och Annette. Läs mer om Green-On.