Blogg Cirkulär ekonomi ...

Det räcker inte att vara mindre dålig. Visionen måste vara att göra gott, att bidra i stället för att tära. Det kallar vi planetnytta vilket är en modell för att nå längre. Kan Cirkulär Ekonomi vara en länk som visar vägen till #planetnytta?

Att den linjära ekonomin inte längre är ett långsiktigt hållbart alternativ blir allt tydligare. Många naturtillgångar är ändliga och vi måste hitta ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt att använda dem. Detta accentueras av att tre miljarder av mänskligheten önskar att få samma levnadsstandard som vi övriga. Men vad är alternativet till de traditionella modellerna?

Cirkulär ekonomi (CE) är ett begrepp som har förekommer allt oftare.  Är det en möjlig räddare i nöden? Vilka är utmaningarna? Vad innebär EU-kommisionens paketförslag för Cirkulär Ekonomi (dec 2015) som syftar till att stimulera Europas omställning till en CE.

 ”EU menar att avfallsförebyggande, ekodesign, återanvändning och liknande åtgärder skulle kunna ge nettobesparingar på 600 miljarder euro, eller 8 % av årsomsättningen, för företagen i EU och samtidigt minska de totala årliga växthusgasutsläppen med 2–4 %”

Bild: Från kreditkort till plektrum

Ingen tvekan att det finns mycket att vinna men hur ser nuläget ut?

De flesta av våra konsumerade produkter är inte biologiskt nedbrytbara eller återförbara till tekniska system vilket Michael Braungart (tysk kemist som menar mänskligheten kan göra ett positivt klimatfotavtryck om den industriella produktionen kan redesignas) belyser i en TEDX föreläsning. Kort sagt dagens produktdesigners har inte kompetensen att designa hållbara produkter som kan återföras i respektive system vilket innebär ett samhällsproblem.

Planetnytta är vår målbild för det framtida nettopositiva företaget. Att ett företag är Planetnyttigt eller nettopositivt innebär att det ger tillbaka mer än vad det förbrukar.

Bild: Illustration Planetnytta

Utmaningar med Cirkulär Ekonomi

Det finns stora möjligheter för CE men först bör vi adressera några av de utmaningar som måste hanteras om vi skall hitta en fruktsam gemensam väg.

Mätbarhet är centralt för transparens, spårbarhet och för att uppnå trovärdighet. Idag har vi ännu inte några bra mått för för CE. Detta har bl.a. påpekats av den svenska forskningsorganisation Victoria Swedish ICT. I deras artikel återfinns ett förslag på mätbarhet i end of life cykel. Graden av cirkularitet: Måttet mäter hur hög värdeandel av en produkt som är återcirkulerad. Cirkulariteten är andelen återcirkulerat material delat med totalt material (återcirkulerat + nytt), mätt i ekonomiskt värde. Helt cirkulär = 1, helt linjär = 0. Olika material har olika värde. Utmaningen är att få till mätbarhet för hela produktlivs cykel inte bara för ”end life delen” (återvinning), se bild nedan.

Bild: Beskrivning av en produkts livscykel. Råmaterial, drift och avfallshanteringen.

Tänk helhet: En stor utmaning är att idag kunna göra relevanta och trovärdiga avgränsningar och definitioner av begreppet cirkulär ekonomi. Först måste vi konstatera att begreppet består av ett antal olika komponenter. Därefter kan vi konstatera att respektive del ser olika ut i beroende på tidsfasen som man befinner sig i. Att t ex enbart fokusera på resursfrågan i ”end of life” i produktens livsresa behandlar endast en del av helheten av begreppet cirkulär ekonomi. Utmaningen är att tänka helhet att ha ett systemtänk för produktens/tjänstens påverkan.

Digitalisering innebär inte med automatik en lägre miljöpåverkan. Risken är att de resurser som frigörs används till miljöbelastande åtgärder. Därför så måste digitalisering kombineras med andra åtgärder. Se artikel som belyser faran.

Social hållbarhet saknas ofta i de cirkulära hållbarhetsmodellerna vilket är en stor svaghet. Utan social hållbarhet så blir det inga bra långsiktiga lösningar. Mänskliga rättigheter måste säkerställas i hela produktionskedjan. Sociala perspektivet är viktigt. Människor måste kunna återanvändas annars rubbas hela företagets affärsmodell. Viktigt att identifiera faktorer som hotar detta som stress, buller mm. Om inte individen ser nyttan kommer inte beteendeförändringar att uppnås.

Kartläggning externaliteter: När hela produktkedjan med tidigare externaliteter har internaliserats så har vi fått en ”riktig” nulägesanalys. Dvs att vi har produktens hela påverkan och kostnad inberäknad. Först då är det möjligt kunna göra ett kunderbjudande som inbegriper värdena för cirkulär ekonomi. Detta öppnar upp för nya affärsmöjligheter samt även möjligheter till riskeliminering på ett tidigt stadie. När externaliteter inte är inberäknade i ett företags kostnadsbild så riskerar produkterna till kund också att vara felprissatta och att det bara är en tidsfråga innan totalkostnaden adresseras. Företag som tidigt identifierar sina framtida kostnader och kan eliminera eller minimera dessa är naturligtvis mer framtidssäkrade än motsvarande företag som inte har samma världsbild.

Möjligheterna

Framtida framgångsrika lösningar innefattar de företag som ställer om hela sin produktcykel och säljer funktionalitet direkt till användarna och kapar flera mellan/kostnadsled på vägen.

Förutom en minskning av resursbehoven och minskade klimatfotavtrycket så finns också stora besparingar att göra energimässigt då idag en betydande del av resurserna går till ny produktion – den ekonomiska besparingen/affärsvinsten  skulle vara betydande. I en cirkulär ekonomi blir återvunnet material till slut lika eller mer värt än nya råvaror.

Även om utmaningar är stora så är potentialen desto större om vi lyckas att få till definitioner och arbetssätt som möjliggör enhetliga arbetsmetoder och därmed långsiktig hållbarhet.

Vi måste alla få möjligheten att kunna gå ifrån att vara konsumenter till att bli användare. Produktdesign av system är en avgörande faktor för att förväntningarna på cirkulär ekonomi skall infrias.

Vinnaren är de företag som tar ett helhetsgrepp över produkten/tjänstens livscykel i egen regi eller med hjälp av strategiska partners.

Möjliga vägar dit kommer att belyses under U&We frukostseminarie 14 april ”Cirkulära affärsmodeller – vägen till planetnytta” som sker i samarbete med United Spaces. Välkomna att närvara! Anmälan skickas till hej@uandwe.se

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.