Blogg Hur har ni det med E...

Just nu talas det mycket om EU-taxonomin, det klassificeringssystem som EU inför för att hjälpa investerare och sparare att jämföra hållbarheten i olika investeringar och därmed också hållbarhetserbjudanden från banker och fondbolag. Företag förväntas rapportera hur stor del av deras verksamhet som kan klassificeras som ”grön”. 

Taxonomiförordningen

I juni 2020 antog EU den nya Taxonomiförordningen. Den 21 april kom det slutgiltiga förslaget när innehållet i de så kallade delegerade akterna, som fastställer vilka branscher och aktiviteter som ska omfattas och anses vara ”gröna” – miljömässigt hållbara – enligt taxonomins klassificering. Förutom miljökraven ställs sociala krav, som baseras på internationella regelverk och konventioner avseende mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. EU-kommissionen förväntas ta det formella beslutet i slutet av maj.

Varför en EU gemensam klassificering?

Syftet med taxonomin är att hjälpa investerare att jämföra investeringar och identifiera de investeringar som är miljömässigt hållbara och därmed bidrar till att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

Taxonomins miljömål

För att vara en hållbar aktivitet krävs att den uppfyller minst ett av de sex miljömål som EU fastställt. Dessutom krävs att den inte orsakar avsevärd skada på någon av de övriga målen. Av de sex miljömålsättningarna finns ännu så länge detaljerade riktlinjer för de första två.

Målen som taxonomin omfattar är:

  1. begränsning av klimatförändringarna
  2. anpassning till klimatförändringarna
  3. hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. övergång till en cirkulär ekonomi 
  5. förebyggande och begränsning av föroreningar
  6. skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Taxonomins rapporteringskrav – vilka

Taxonomiförordningen handlar om krav på hållbarhetsinformation och lagkravet omfattar formellt:

  • Finansmarknadsaktörer som erbjuder finansiella produkter inom EU (till exempel pensionsfonder, banker, kapitalförvaltare). Aktörer som erbjuder miljömässigt ”hållbara” finansiella produkter ska informera om hur stor andel av varje sådant erbjudande som är investerad enligt taxonomin. Finansmarknads­aktörer som inte erbjuder sådana produkter ska informera om det.
  • Företag och institutioner som omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering, det vill säga stora PIE-bolag med fler än 500 anställda.
  • Även EU och enskilda medlemsstater omfattas när det gäller åtgärder som antas för att fastställa krav på finansmarknadsaktörer med avseende på finansiella produkter och tjänster som erbjuds som miljömässigt hållbara.

I nuläget omfattas sju sektorer av taxonomin men fler förväntas bli inkluderade allt eftersom. 

Taxonomins rapporteringskrav – vad & när

Från och med rapporteringsåret 2021 ska de som omfattas av förordningen börja rapportera vilka aktiviteter de har enligt taxonomins klassificering. Därefter ska man beräkna hur stor andel av omsättningen som kommer från ”taxonomi-värdiga” aktiviteter/produkter/tjänster. Rapporteringen ska göras i samband med Års- och hållbarhetsredovisningen, vilket innebär i början av 2022 för de flesta. Dessutom kommer nya riktlinjer för icke-finansiell rapportering under sommaren 2021 som påverkar innehållet i kommande hållbarhetsredovisning.

Det är ett omfattande nytt regelverk, fortfarande oklara direktiv och kort om tid. Företag och finansmarknadsaktörer behöver kontrollera hur just deras verksamheter står sig mot taxonomin. Har du frågor och funderingar, kontakta oss gärna för en diskussion!

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.