Analys

Analys av påverkan på miljö, människor och affären.

Vi hjälper er att ta ett krafttag om hållbarhetsfrågorna genom att analysera er verksamhet och värdekedja ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom våra analyser skapar vi förståelse av hur er verksamhet eller era produkter påverkar klimatet, den biologiska mångfalden och människorna i värdekedjan, samt hur verksamheten påverkas ekonomiskt av extremväder, miljölagstiftning och brister i leverantörskedjan. Våra analyser utgår även från de affärsmässiga förutsättningarna som marknad, produktportfölj, konkurrenter, kompetens, kommunikation, ägare, finansiell påverkan och beroende.

I analyserna använder vi oss av både kvantitativa och kvalitativa data, till exempel från livscykelanalyser, statistik, forskningsartiklar och rapporter. Analyserna utgår även från aktuella regler och ramverk så som CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och dess standarder ESRS, planetära gränserna (Planetary Boundaries) och Doughnut-ekonomi. Insikterna från analysen ger förutsättningar att driva ett framgångsrikt, faktabaserat förändringsarbete. 

Läs mer nedan om några olika typer av analyser vi erbjuder. Vi utvecklar även skräddarsydda upplägg och anpassar alltid våra analyser utifrån era behov. 

Strategi & förändring

Hållbarhetsarbetet som en drivkraft och del i affärsstrategin.

För ett framgångsrikt hållbarhetsarbete behöver hållbarhetsarbetet vara integrerat i affärsstrategin. Vi erbjuder praktiskt stöd för att integrera hållbarhet i affärsstrategin, sätta mål och utveckla reduktionsplaner med syfte att uppnå ett systematiskt och lönsamt hållbarhetsarbete. 

Tillsammans med dig som kund, tar vi fram strategier och skapar positiva förändringar som bidrar till en hållbar utveckling. Målet är att skapa goda och lönsamma affärer, engagerade anställda och skapa planetnytta. Lagstiftningen ställer fler och fler krav på att ledningen ska vara involverad i den omställning vi har framför oss och att det finns konkreta och tidsatta planer. Vi väver in dessa krav i arbetet. 

Det finns ingen anledning att vänta på att all kunskap och alla lösningar ska finnas till hands innan förändringsarbetet kan börja. Det kan i stället med fördel ske en växelverkan mellan kunskapsuppbyggnad och förändringsarbete i en kontinuerlig process. På så sätt får man energi att driva ett långsiktigt och framgångsrikt hållbarhetsarbete som dessutom leder till insikter om hur man kan driva affärerna mer lönsamt. 

Rapportering

Hållbarhetsrapportering, uppföljning och kommunikation.

Hållbarhetsrapportering blir allt viktigare för att följa upp och kommunicera hållbarhetsarbetet. Vi erbjuder tjänster och verktyg som kan underlätta i det arbetet och har stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar.

Vi kan stötta med uppföljningar och utvärderingar inom alla hållbarhetsområden. Själva använder vi flera olika digitala verktyg för att samla och bearbeta information, och kan även hjälpa kunden välja rätt verktyg eller plattform för hållbarhetsdata. För att ni ska dra största nytta av ert uppföljningsarbete stöttar vi er med rapportering till CDP, UN Global Compact och andra globala initiativ. Vi erbjuder hjälp med standarder och ramverk (som ESRS och GRI Universal Standards 2021) och stöttar organisationer i att förstå och förbereda sig inför kommande lagkrav (som CSRD och CSDDD).

Kunskap

Kunskap om hållbarhetsfrågor och hur vi kan minska vår påverkan.

Kunskap är utgångspunkten för alla våra tjänster och hela vårt arbetssätt, att jobba nära våra kunder och succesivt stärka deras kompetens. Ett viktigt och kunskapsintensivt område är att förstå människors påverkan på planeten, och vårt beroende av andra arter och fungerande planetära system. Ett annat viktigt kunskapsområde är att förstå hur samhället och näringslivet fungerar, hur man blir framgångsrikt som företag, och hur man kan minska sitt fotavtryck på ett effektivt sätt.

Kunskap skapar förståelse för klimat- och hållbarhetsfrågor, engagerade medarbetare, skapar handlingskraft och ökar möjligheten att nå uppsatta mål.

Vi erbjuder kunskap i form av coachning, rådgivning, utbildning och facilitering, dels som enskilda uppdrag och integrerat med våra andra tjänster. 

 

Några av våra nöjda kunder