Ekosystemtjänster – Coops analys och strategi för ett levande hav

Manetburgare eller miljömärkt fisk? Vilken framtid föredrar du? För att kunna ta reda på hur beroende Coop är av ekosystemtjänsterna som haven står för genomfördes en kamelanalys tillsammans med U&We.

En viktig ekosystemtjänst som haven ger oss är produktion av fisk. Idag är den tjänsten hotad. Den är samtidigt en viktig del av Coops affär. Genom att analysera hur och på vilket sätt Coops fiskförsörjning såg ut fick företaget fram en nulägesbeskrivning av situationen.

Analysen blev ett underlag för att kunna arbeta fram en strategi med målsättning att trygga försörjningen av fisk framöver och därmed säkra att Coop kan sälja fisk i sina butiker.

Sila kameler inte mygg!

Analysen mynnade ut i fem övergripande områden att arbeta med, så kallade kameler. Ett av dessa områden kallas ”Havskameler & sjöhästar. Det handlar om det ohållbara fisket och exemplifieras nedan.

  • Fiske med redskap som förstör bottnar och tömmer bestånd
  • Dålig hushållning med resurser, bifångster samt användning av fossilt bränsle
  • Fiskepolitik som inte fungerar
  • Tjuvfiske och fusk
  • Manetburgare eller miljömärkt fisk?

Handlingsplan
Utifrån analysen och den kunskap som byggdes upp under projektet formulerade Coop en handlingsplan med konkreta mål för samtliga kameler. Handlingsplanen kom att följas upp två gånger per år av den expertgrupp som etablerats.

Ett mål i handlingsplanen var att ”stoppa det dåliga” som skulle uppnås genom följande åtgärder:

  • Inga arter från hotade bestånd ska säljas i Coops butiker
  • Successiv avveckling av botten- och bomtrålad fisk i utbudet.
  • Vidta åtgärder för att minimera bottenpåverkan och bifångster.
  • Utveckla och implementera metoder för full spårbarhet och kontroll.

Vision & Handling, gemensam plattform för konkret handling
Med U&Wes metod Vision & Handling kunde företaget få en gemensam plattform och därefter snabbt övergå till konkret handling. I verkstadsform fick ledningen och medarbetarna strukturera vart de ville nå (visioner och mål), vilka värderingar man står för och vad som krävs för att nå dit (handling).

Metoden kan med fördel tillämpas för att arbeta fram en levande miljö-, etik- eller hållbarhetspolicy för företaget.