Vi erbjuder stöd till ert företag eller er organisation med hållbarhetsredovisningen. Vare sig ni omfattas av lagkravet eller inte, är hållbarhetsredovisning ett användbart verktyg för att ge ytterligare drivkraft till hållbarhetsarbetet.

Sedan december 2016 finns lagkrav på hållbarhetsredovisning i Sverige. De företag som omfattas av lagstiftningen uppfyller minst två av tre kriterier: minst 250 anställda, en balansomslutning på 175 miljoner kronor och/eller en nettoomsättning på 350 miljoner kronor.

Arbetssätt

Vi har en gedigen kunskap om hållbarhetsredovisningens olika delar och moment och kan hjälpa er med bl.a.

  • Intressentanalys och intressentdialoger
  • Väsentlighetsanalys
  • Stöd för datainsamling och databearbetning
  • Beräkningar av klimatpåverkan (klimatredovisning)
  • Texter och redaktionellt innehåll

I lagstiftningen finns inga riktlinjer för hållbarhetsredovisningens utformning, däremot bör den innehålla de upplysningar om hållbarhetsfrågor som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Dessa upplysningar ska omfatta frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Global Reporting Initiative - GRI

Vår utgångspunkt är att arbetet med hållbarhetsredovisning ska skapa värde både för er verksamhet och era intressenter, oavsett om ni väljer ett ramverk att rapportera efter eller inte. Vanligast är det internationella ramverket GRI Standards, som används av mer än 30 000 företag och organisationer av varierande storlek, runt om i världen. GRI Standards fokuserar på redovisning av väsentliga hållbarhetsfrågor på de ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena och överensstämmer väl med lagkravet. Flera av våra konsulter är certifierade för rapportering enligt Global Reporting Initiative GRI Standards. Det finns även kompetens gällande redovisning enligt FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) och UN Global Compact.