För många företag är ett ledningssystem ett strategiskt viktigt verktyg för att hålla fart och riktning i hållbarhetsarbetet. Miljöledningssystemet hjälper företaget att på ett strukturerat sätt arbeta för att minska företagets miljöpåverkan från tillverkningsprocesser, produkter och tjänster.

Utgångspunkten är identifieringen av de strategiska hållbarhetsfrågorna i verksamheten, det som vi kallar företagets ”kameler”.

Policy, mätbara mål, handlingsplaner och uppföljning

Miljöledningssystemet byggs upp kring de strategiska miljöfrågorna med hjälp av miljöpolicy, mätbara miljömål, handlingsplaner och uppföljning. En stor del av miljöledningsarbetet handlar om att skapa tydliga och väl fungerande kopplingar mellan dessa verktyg. Man arbetar både förebyggande och proaktivt med miljöfrågorna. Genom verksamhetsstyrning utvärderas all ny verksamhet och nya produkter med avseende på miljöpåverkan. Dessutom underlättas integreringen av miljöfrågorna i den löpande verksamheten.

Systemets fördelar

Det finns många fördelar med ett miljöledningssystem. Ekonomiska besparingar kan göras genom t ex minskad förbrukning av energi och material. Företaget stärker sin konkurrenskraft och kan vinna ökade marknadsandelar. Slutligen ger miljöledningssystemet ökad kontroll och kännedom om den egna verksamheten.

Ett standardiserat ledningssystem

Ett företag kan arbeta framgångsrikt med ett miljöledningssystem utan att låta en tredje part revidera systemet. Alltfler företag väljer dock att certifiera sin verksamhet enligt någon av de standarder som finns i Sverige; EMAS, ISO 14000 och Miljöbas. Det finns flera anledningar till det, t.ex. krav från kunder att man ska vara certifierad. Att vara miljöcertifierad kan också ha ett marknadsföringsvärde och ge fördelar vid upphandlingar. Det kan också fungera som en morot internt genom att ange delmål som ska uppnås i miljöarbetet.

U&We kan bistå i arbetet att inför ledningsystemet med bl.a. följande: