I takt med att hållbarhetsarbetet integreras i affärerna blir det viktigt att kunna redovisa hur värde skapas på kort och lång sikt och hur företaget förhåller sig till möjligheter och utmaningar i sin omvärld, inte minst i relation till sina intressenter.

Antingen företaget redan har ett strukturerat hållbarhetsarbete med rapportering eller precis ska sätta igång kan vi medverka. Till vår hjälp har vi ett verktyg, the Digital Sustainability Platform (DSP), som tagits fram av vår samarbetspartner Worldfavor. DSP är som namnet säger ett managementverktyg och det underlättar kopplingen av hållbarhetsfrågorna till affärerna.

Stort som litet

DSP passar alla – det lilla företaget, de som precis börjat arbeta med hållbarhetsfrågor och det stora företaget som kommit långt och vill ligga steget före. Det är också ett bra hjälpmedel för branschorganisationer som önskar ett gemensamt ledningssystem och kravbild för sina medlemmar.

Webbaserat verktyg

DSP är ett webbaserat verktyg och det gör att informationen kan matas in av olika användare hos företaget. Redovisningen kan göras kontinuerligt vilket gör att aktiviteter som leder mot målen kan följas upp under året.

Integrerad rapportering

I takt med att hållbarhet och CSR integreras i affärerna blir det av vikt att kunna redovisa hur värde skapas på kort och lång sikt och hur företaget förhåller sig till möjligheter och utmaningar i sin omvärld, inte minst i relation till sina intressenter. Digital Sustainability Platform är som namnet säger ett managementverktyg och det underlättar kopplingen av hållbarhetsfrågorna till affärerna. Verktyget har integrerat både ISO 26000 och GRI, G3 och G4 samt korsrefererar dessa till varandra så att man kan förstå sambandet och arbeta med flera standarder i samma verktyg.

Transparent

Verktyget visualiserar på ett åskådligt sätt hur långt man har kommit. Denna information ger alla i företaget en bild av utvecklingen, men den kan också göras tillgänglig för företagets intressenter, något som blir ett allt viktigare medel i konkurrensen.

Mångfacetterat

En funktion hos verktyget är att man kan ha intressentdialoger med kunder, leverantörer eller aktieägare. Man kan be om deras åsikter om företagets verksamhet och förslag på förbättringar. Verktyget fungerar även utmärkt som en plattform för utbildningar t ex för leverantörskedjan, vilket möjliggör att inhämta deras perspektiv och prioriteringar i en strukturerad dialog.

Vår medverkan

U&We medverkar på olika sätt när det gäller att komma igång.

  • Gapanalys – Vi gör en analys över vad företaget redan gör och vad det bör göra
  • Väsentlighetsanalys och prioriteringar – Vi hjälper till att definiera de viktigaste frågorna och att göra en tidplan i vilken takt olika redovisningsområden ska prioriteras
  • Utbildning – Vi utbildar de medarbetare som ska använda verktyget
  • Mål och aktivitetsplaner – Vi hjälper till med att få igång arbetet i organisationen och involvera de som ska genomföra åtgärderna så att mål sätts och aktiviteter dras igång.