Att anordna en egen Oscarsgala. Kan det vara något? I den senaste Oscarsgalan så blev det en hel del strul. Fel film prisades i hastigheten och snopna vinnare fick lämna tillbaks Oscarsstatyetterna.

I fredags fick jag ett tillfälle för reflektion. Jag skulle närvara vid en kär gammal släktings begravning. För mig gav denna dag två olika typer av eftertanke.  Självklart den existentiella, paradoxalt kan man säga att genom att stämma möte med döden fick jag extra energi då jag fick möjlighet att träffa släktingar som jag inte träffat på lång tid.

Den andra tanken som dök upp under restiden var gällande vår ibland bristande förmåga att springa i ekorrhjulet utan att hinna ta del av det som pågår runtomkring – livet.

Att känna att vi utvecklas och når djupare inom oss själva är tillfredsställande. Konsten att reflektera kan vara ett viktigt verktyg på vägen. Nyttan är bl a:

·       Upptäcka dig själv
·       Bli medveten om dina egenskaper.
·       Få distans till rutiner och invanda handlingar
·       Pröva, ompröva och söka kunskap
·       Kunna handla i nya situationer, beteendeförändring

 

oscars

Gjorde ett par slagningar på nätet och kunde konstatera att reflektera kan sägas vara inlärningens moder. I bl a Kolbs modell finns det en flerstegsraket:

Jag lär mig effektivt om jag …

1.     först får egna erfarenheter genom egna upplevelser
2.     reflekterar över det jag upplevt
3.     får hjälp med att bearbeta begrepp och teoretisera kring det jag upplevt
4.     testar mina erfarenheter

Det är väl inte så mycket att invända över Kolb och hans upplägg. Utmaningen är ofta att hitta tiden för reflektionen i vardagen i yrkesliv som privatliv. Förutom att det kan vara viktigt med reflektion som en del av läroprocessen så kan det vara den avgörande biljetten för att komma ut ur ekorrhjulet.

Konsten att bli mer effektiv kan därför handla om att våga lägga in slacktid. Och för att genomföra det så behöver man koll på sin tid: Här är ett praktiskt tips från Henrik Kniberg (effektivitetskonsult) att få kontroll över sin tid genom att göra en prioritering

Hur prioriterar man rent praktiskt?
– Tänk ut vad du gjort den senaste veckan under dygnets alla timmar. Ta fram en bunt papperslappar och skriv ner vad du har gjort och hur mycket tid det tagit. Det kan vara sysslor på jobbet, att du lagar mat, hämtar barn eller ägnar dig åt ett fritidsintresse. Skriv även ner vad du vill göra som du inte hinner i dag. Sen ska du välja bort lappar, alltså sysslor, för att få in det du vill.

Tips på att göra en personlig reflektion på ett strukturerat sätt fick jag från produktivitetsbloggen (En konstellation som ger ut podcasts och handfasta råd. Deras syfte är att: ””Göra vardagen enklare, roligare och effektivare, så att du kan lägga tid på det som faktiskt betyder något för dig”)

Man kan anordna en personlig Oscarsgala som går ut på att fokusera på vad du har uppnått istället för att fokusera på vad du har kvar att göra. En egen gala är ett litet roligt sätt att faktiskt få ett kvitto på att man åstadkommer en hel del när man springer runt i ekorrhjulet. Och garanterad så kommer priset att delas ut till rätt person. Galan körs med fördel i följande kategorier:

·       Bästa projekt
·       Bästa goda gärning
·       Bästa komfortzonsutvidgare
·       Bästa dag
·       Bästa lärdom

I yrkeslivet så finns det ett otal möjligheter att reflektera. En är att stanna upp under dagen, under mötet, gärna två och två genom att prata med varandra för att undvika att man fastnar i sin egen minnesbild.

I U&We´s vardag så har vi stormöte var tredje vecka då utser vi en observatör. Denna person ger sin syn på dagens möte som sista punkt. Var det en bra ton, var deltagarna lyhörda för varandra, var många aktiva mm

Reflektion är kanske det enklaste och naturligaste vägen till personlig utveckling. Ett vanlig fel är att det blir recension istället för reflektion. Det är inte meningen att man i detta läge skall värdera om något är bra eller dåligt.

Än så länge har jag inte hunnit testa en egen Oscarsgala. Förutom att cykling till och från jobbet ger en bra reflektionsstund så har min rutin har blivit att försöka skriva en veckosammanfattning över den gångna veckan. Det blir en stund av reflektion men också en möjlighet att i efterhand kunna se vad alla dessa dagar tog vägen. Har gjort det i snart 10 år och nu är det ganska kul läsning att hoppa in i anteckningarna från förfluten tid. Om jag har blivit klokare genom detta får andra bedöma  (:)

Med CSRD och ESRS ställs högre krav än någonsin på företagens systematiska hållbarhetsarbete. Samtidigt kan arbetet bidra till konkret affärsnytta, där den dubbla väsentlighetsbedömningen ofta är det första steget. 

Omfattas ditt företag av CSRD så har du inte så mycket val annat än att leva upp till kraven, men också för den som inte omfattas finns stora vinster med att använda sig av standarderna. Till exempel innebär en dubbel väsentlighetsbedömning en mer omfattande kartläggning som även tar hänsyn till omvärldens påverkan på företagets finansiella resultat. Den typen av insikter är värdefulla för verksamhetens riskhanteringsarbete och är en hjälp i att identifiera affärsmöjligheter. 

CSRD tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå 

Många företag kan uppleva rapporteringskraven i CSRD och dess standarder ESRS som en stor börda. Vi tycker att verksamheter ska lägga fokus på att implementera eller förbättra sitt systematiska och strategiska hållbarhetsarbete, baserat på due diligence-principen, och snarare se rapporteringen som ett utfall av hållbarhetsarbetet. Det gör att fokus hamnar på det som är viktigt och ger resultat: arbetet med ständiga förbättringar. 

Genom att fokusera på att lyfta hållbarhetsarbetet, både vad gäller konkreta aktiviteter och struktur och processer, kan verksamheter få bättre styrning och förbättra sin konkurrenskraft. Med andra ord är det inte bara de som direkt omfattas av CSRD som kan vara hjälpta av arbetet. Även de som indirekt omfattas, som del av ett större bolags värdekedja, eller frivilligt vill ta sig an CSRD, har mycket att vinna på att utveckla hållbarhetsarbetet till mer strategiska och processdrivna nivåer.  

Det är just detta som vi på U&We ser som det stora värdet av att arbeta utifrån CSRD och ESRS: att ett företag kan gå från att arbeta med separata och ibland mindre väl motiverade hållbarhetsprojekt till att ha en tydlig process och handlingsplan för varje enskild väsentlig hållbarhetsfråga som följs upp med hjälp av mål och indikatorer.  

U&We:s syn på ett systematiskt hållbarhetsarbete

Börja där du står 

Eftersom verksamheter har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och kraven i CSRD och ESRS är många, ser vi att det ofta är nyttigt att ta sig an arbetet stegvis. Till exempel anpassar vi den dubbla väsentlighetsbedömningen efter våra kunders verklighet (till exempel tidigare väsentlighetsarbete, kunskap om och kontroll över värdekedjan samt nuvarande riskhanteringsprocesser).  

För en verksamhet är det rätt att redan från början göra en komplett analys med fullödiga impact- och scenarioanalyser utifrån flera tidshorisonter. För en annan räcker det med att börja med några av delarna och sedan se över, komplettera och fördjupa underlagen och väsentlighetsbedömningen när man blivit varm i kläderna. Då ger vi en kartbild över vad som gjorts och vad som återstår att göra för att efterleva CSRD. 

Utifrån vår erfarenhet är det en process som väcker många tankar och frågor. Vi ser därför att det är nyttigt att komma igång så snart som möjligt och sedan kunna lägga på delar efter hand, innan man ska rapportera enligt CSRD första gången – då ska man såklart vara redo. En GAP-analys är också en bra start för att se vad verksamheten redan har på plats och vad som behöver implementeras. 

Vår process för dubbel materialitetsanalys 

En dubbel väsentlighetsbedömning tittar dels på verksamhetens negativa och positiva påverkan på människor, miljö och samhälle genom olika hållbarhetsfrågor och dels på hur hållbarhetsfrågor påverkar verksamhetens finansiella resultat. Vi arbetar ofta med kunder i workshop-format där vi faciliterar bedömningsprocessen och diskussionerna, alternativt att vi tar fram material för att kunden ska kunna göra arbetet på egen hand med stöd av oss. Bedömningarna utgår från kraven i ESRS och kundens bransch och verksamhet. Hållbarhetsfrågorna kommer från ESRS-terminologin och kundens verklighet. Som underlag till bedömningen samlar vi in existerande dokumentation om verksamhetens påverkan på omvärlden, intressenters förväntningar och behov, värdekedjan med mera, och vid behov kan vi göra kompletterande analyser.

Resultatet av den dubbla väsentlighetsbedömningen är en lista över verksamhetens väsentliga frågor, enligt de tröskelvärden som satts i förarbetet. Vi ger också input kring vad som kvarstår för kunden att göra för att ha upprättat en dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD/ESRS, om det är så att kunden valt att börja med en förenklad process. 

När styrelsen har beslutat kring de väsentliga frågorna är det dags för företaget att upprätta handlingsplaner, sätta mål och bestämma indikatorer för de väsentliga frågorna. Om företaget önskar kan vi stötta även i den processen.  

ESRS-standardernas uppdelning

Nuläget för CSRD och ESRS 

CSRD-direktivet trädde i kraft den 1 januari 2023 och ska implementeras i EU-ländernas nationella lagstiftning. I Sverige ska CSRD införlivas i lagstiftningen den 1 juli 2024. De tillhörande sektor-agnostiska ESRS-standarderna för större företag finns tillgängliga, medan de sektorspecifika och standarderna som ska gälla för små- och medelstora företag ännu är på förslagsstadiet. 

De företag som är först ut rapporterar för år 2024 (med publicerade rapporter under 2025). Längre fram omfattas något mindre bolag och listade små och medelstora bolag (så kallade SME:er). För SME:er finns separata standarder för de som är listade och även för de som rapporterar frivilligt. 

På U&We upplever vi att den nationella lagstiftningen länge har velat i en mängd hållbarhetsfrågor. Det representerar inte de kunder vi möter, som efterfrågar tydligare styrning och har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor då man ser att det bidrar till en större affärsnytta. Att fokusera på goda affärer har varit vårt arbetssätt sedan vi grundades 1995 och det är inspirerande att se hur både näringslivet och EU arbetar systematiskt och dedikerat för en mer hållbar utveckling.

 

Vill du lära dig mer om hur ditt företag kan ta de första stegen mot CSRD-efterlevnad? Anmäl dig till tredje delen i vår webbinarserie om CSRD/ESRS som handlar om strategi, mål och handlingsplaner.