Inom U&We driver vi ett projekt som heter Bin i Stan som vill gynna pollinerande insekter i den urbana miljön. Projektet grundar sig på det faktum att insekter försvinner från jordens yta med hög hastighet. Både till antal och till arter. Faktiskt går utrotningen fortare än för växter och andra djur. I Sverige är minst en fjärdedel av de 300 arterna av humlor, vildbin och andra pollinerare hotade.

Om pollinerare försvinner upphör en ekosystemtjänst som vi tar för given. Pollinerande insekter pollinerar blommor. Under evolutionens gång har ett samspel uppstått som innebär att de flesta växter anpassat sitt sexliv och därmed sin överlevnad till att det finns små surrande varelser som hjälper till att sprida pollen till andra blommor. Det är ett samspel som båda parter har nytta av. Och vi också. Matbutiker skulle bli mycket tommare utan pollinerare, eftersom 75 procent av den mat vi äter kräver att pollineringen fungerar.

När det gäller stadsmiljöer finns det faktiskt goda förutsättningar för de pollinerande insekterna. Det finns vanligtvis gott om gröna områden såsom parker, rabatter, alléer, trädgårdar. Och en betydligt större biologisk växtmångfald än i jordbrukslandskapet. Dessutom används heller inte bekämpningsmedel i samma utsträckning.

Projektet börjar ta form. Ytterst vill vi att Stockholm Stad och grannkommunerna ska ha en biologisk mångfaldspolicy som inkluderar att gynna pollinerare. När staden förtätas tas grönområden i anspråk. Då blir det desto viktigare att det som blir kvar ges många funktioner.

På vägen till sådana policies tar vi oss an Nationalstadsparken, stockholmarnas gröna lunga. Tillsammans med ett antal aktörer driver nu Bin i Stan på för att göra hela Nationalstadsparken till en pollinerarvänlig park och en inkubator för pollinerande insekter. Det ska ske genom gynnande skötselmetoder, ökning av växtmångfalden genom ängsmarker med vilda blommor och genom att skapa habitat, alltså boplatser och matställen, för insekterna och förstärka förflyttningsstråk och landningsplatser, så att de enkelt kan förflytta sig. Pollinerarperspektivet ska göras till en aspekt som hävdar parkens integritet och ställer ökade krav på miljöutredningar när intrång i form av ny bebyggelse planeras.

Vi vill skapa två demonstrationsområden, ett i Hagaparken intill Fjärilsmuséet och ett längs Bergiusvägen (vägen som ligger norr om Riksmuseet och som man tar när man ska till Lappis). Båda dessa områden är gammal kulturmark. Här har funnits växthus och odlingsmark som nu ska återskapas i ny tappning. Efter Bergiusvägen fanns Experimentalfältet, där man på 1800-talet bedrev växtförädling och experimenterade med nya grödor. Det var faktiskt grunden till Lantbruksuniversitetet. Nu vill vi bygga vidare på traditionen men i modern form med temat stadsodling.

Det ska bli ängar med vilda blommor. Habitat för insekter. Det ska bli odlingslotter. Områdena ska demonstrera hur grönområden kan skötas mångfunktionellt, vilket exempelvis innebär att tänka om i fråga om estetiken med kortklippta gräsmattor. Låter man gräset växa högre kommer många blommor att få utrymme och ge pollen och nektar åt humlor och bin. Ett perspektiv vi vill undersöka är hur klimatförändringen slår mot det som odlas. Torktåliga växter exempelvis och jordar som håller fukten.

Kanske kommer vi att visa hur stor yta som behöver odlas upp för att en person ska få den mat man behöver för att klara livhanken. De uppodlade områdena ska också användas i universitetsundervisningen och för utbildning av skolbarn och lärare i biologisk mångfald, ekosystemtjänster och pollinering. En skötselguide ska produceras som kan användas av alla som odlar eller sköter markområden, allt från parkskötsel till trädgårdar och balkonglådor. Det vi vill fästa uppmärksamheten på är det faktum att många av de blommor vi väljer till blomrabatter och balkonger inte intresserar pollinerare. Hör av dig till oss så ska vi berätta vad man bör ha istället!

Samarbete sker med Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Naturgeografen, ArtDatabanken, Vetenskapens Hus, Statens Fastighetsverk, Förbundet för Ekoparken, Haga-Brunnsvikens vänner, Royal Djurgården, Stockholms Stad, Brittiska Ambassaden och många andra som har ett intresse av att Nationalstadsparken värnas. 

Vi har fått ett kraftigt gehör. Det är som att det här med blommor och bin engagerar, nyfikenhet väcks, man förstår direkt att det vi vill göra är viktigt. Och det här är ett område där alla kan så ett frö, plantera en nektarrik blomma och sedan fröjdas när besökarna kommer och man konstaterar att naturen funkar…

Pollinera ditt klassrum heter en utbildning som som ska göra skolelever till ”pollinaktörer”.

Utbildningen som riktar sig till lärare har U&We organiserat. Lärarna ska få lära sig mer om biologisk mångfald, vilka insekter som pollinerar, pollineringens mysterium, växter som pollinerande insekter får näring från. Ett viktigt inslag är att ge förslag och tips på aktiviteter och vad man kan göra för att lära ut. Liksom att praktiskt se vad som händer när man man sätter frön i jorden, tittar på en blomma med förstoringsglas, eller följer en humlas flykt från blomma till blomma, studerar binas bon, har kryddväxter som fjärilarna fylkas omkring, eller får veta varför bin dör. Sådant engagerar eleverna.

Utbildningen som sker 5 maj, kl 15.15 – 16.50  är digital och kostar inget. Anmälan kan göras här

Utbildningen är ett led i ett initiativ som innebär att göra Kungliga Nationalstadsparken till en pollinerarvänlig oas. Bakom lärarutbildningen står Förbundet för Ekoparken, Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Naturskyddsföreningen och Vetenskapens hus. Projektet har medfinansierats genom utvecklingsanslaget för Nationalstadsparken.