Election days are a special event in my family. Long before I was allowed to vote, I would accompany my parents to the local gym hall to watch them put down their X’s. Late afternoon and evening we would follow the news as the results trickled in. Since then some outside parameters have changed, and I vote in a different country than the rest of my family. But it just so happened that I was in Luxembourg this weekend and took part again in the family traditions. We teamed up to go voting, and my brother worked at one of the polling stations. Afterwards, we sat in the garden, eating cake and celebrating democracy. We followed the preliminary results and voter turnout numbers as they started showing up. Nobody went to bed before the results had been confirmed.

It was an important election, and Europe has had a rough time to say the least: The migration crisis, anti-EU sentiments brewing in many countries, the rise of right-wing parties, the Brexit chaos, the ever-more visible effects of climate change…how times have changed.

The EU was established by societies who feared the past. Now, we fear the future.

Europe-wide, citizens are disillusioned. It is no longer necessarily true that the next generation will be better off, and citizens feel that their needs are not prioritized. There is a mistrust towards the “elites” and the media institutions to tell the truth. And many people, young and old, feel that too little is being done about climate change. Ahead of the elections, poll after poll in all European countries showed that people are feeling insecure about what is to come. This materializes in a loss of EU-phoria and a disregard towards “Brussels”. 400 million people had the chance to make their voice heard, and I was nervous about what was to come. Yesterday’s result showed a Green and Brown wave tear across Europe, breaking the two main centrist political groups’ decade long stronghold.

The Greta-Thunberg-effect – everywhere but at home

The Green Parties saw major wins in Germany, France, the Netherlands, Ireland, Belgium, Finland, the UK, and to everyone’s surprise even Portugal. In my native Luxembourg, the party increased with 3,9% to 18,91%. In Sweden, however, they dropped from 4 seats to 2. The country of Greta Thunberg, who has managed to mobilize millions to strike, where Fridays for Future began, does not join the rest of Europe in yesterday’s Green victory.

The saying No one is a prophet in their own land unfortunately seems to ring true.  

While I am happy about the Green Wave, as well as the fact that the Brown Wave did not materialize to the extent that many polls had indicated, I am disappointed by the results in Sweden. Is it because the Swedes do not prioritize environmental issues and the climate crisis as much as they claim? The campaign posters would argue otherwise. Biking around Stockholm, you saw most parties campaigning with climate slogans, albeit promoting very different solutions to it.

Perhaps people in Sweden felt that this time, regardless of whom they voted for, it would include a plan for the planet. Green politics are certainly more mainstream in Sweden, and the Greens do not enjoy the same distinctive edge than their fellows on the continent. Compared to the last EU elections, their votes have gone down, but when compared to the national election in September ’18, their votes have almost tripled. So, a Greta-effect nonetheless.

It will be interesting to follow EU politics and how a much more fractured Parliament will fight to move things forward. I hope all new MEPs are skilled negotiators and will keep pushing for a future that prioritises the climate crisis and push for comprehensive solutions. As the latest UN IPCC report showed, we have only 12 years to limit a global catastrophe. It is time to be positive again when we think about the future. I hope, the new Parliament is up for the challenge.

 

Med CSRD och ESRS ställs högre krav än någonsin på företagens systematiska hållbarhetsarbete. Samtidigt kan arbetet bidra till konkret affärsnytta, där den dubbla väsentlighetsbedömningen ofta är det första steget. 

Omfattas ditt företag av CSRD så har du inte så mycket val annat än att leva upp till kraven, men också för den som inte omfattas finns stora vinster med att använda sig av standarderna. Till exempel innebär en dubbel väsentlighetsbedömning en mer omfattande kartläggning som även tar hänsyn till omvärldens påverkan på företagets finansiella resultat. Den typen av insikter är värdefulla för verksamhetens riskhanteringsarbete och är en hjälp i att identifiera affärsmöjligheter. 

CSRD tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå 

Många företag kan uppleva rapporteringskraven i CSRD och dess standarder ESRS som en stor börda. Vi tycker att verksamheter ska lägga fokus på att implementera eller förbättra sitt systematiska och strategiska hållbarhetsarbete, baserat på due diligence-principen, och snarare se rapporteringen som ett utfall av hållbarhetsarbetet. Det gör att fokus hamnar på det som är viktigt och ger resultat: arbetet med ständiga förbättringar. 

Genom att fokusera på att lyfta hållbarhetsarbetet, både vad gäller konkreta aktiviteter och struktur och processer, kan verksamheter få bättre styrning och förbättra sin konkurrenskraft. Med andra ord är det inte bara de som direkt omfattas av CSRD som kan vara hjälpta av arbetet. Även de som indirekt omfattas, som del av ett större bolags värdekedja, eller frivilligt vill ta sig an CSRD, har mycket att vinna på att utveckla hållbarhetsarbetet till mer strategiska och processdrivna nivåer.  

Det är just detta som vi på U&We ser som det stora värdet av att arbeta utifrån CSRD och ESRS: att ett företag kan gå från att arbeta med separata och ibland mindre väl motiverade hållbarhetsprojekt till att ha en tydlig process och handlingsplan för varje enskild väsentlig hållbarhetsfråga som följs upp med hjälp av mål och indikatorer.  

U&We:s syn på ett systematiskt hållbarhetsarbete

Börja där du står 

Eftersom verksamheter har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och kraven i CSRD och ESRS är många, ser vi att det ofta är nyttigt att ta sig an arbetet stegvis. Till exempel anpassar vi den dubbla väsentlighetsbedömningen efter våra kunders verklighet (till exempel tidigare väsentlighetsarbete, kunskap om och kontroll över värdekedjan samt nuvarande riskhanteringsprocesser).  

För en verksamhet är det rätt att redan från början göra en komplett analys med fullödiga impact- och scenarioanalyser utifrån flera tidshorisonter. För en annan räcker det med att börja med några av delarna och sedan se över, komplettera och fördjupa underlagen och väsentlighetsbedömningen när man blivit varm i kläderna. Då ger vi en kartbild över vad som gjorts och vad som återstår att göra för att efterleva CSRD. 

Utifrån vår erfarenhet är det en process som väcker många tankar och frågor. Vi ser därför att det är nyttigt att komma igång så snart som möjligt och sedan kunna lägga på delar efter hand, innan man ska rapportera enligt CSRD första gången – då ska man såklart vara redo. En GAP-analys är också en bra start för att se vad verksamheten redan har på plats och vad som behöver implementeras. 

Vår process för dubbel materialitetsanalys 

En dubbel väsentlighetsbedömning tittar dels på verksamhetens negativa och positiva påverkan på människor, miljö och samhälle genom olika hållbarhetsfrågor och dels på hur hållbarhetsfrågor påverkar verksamhetens finansiella resultat. Vi arbetar ofta med kunder i workshop-format där vi faciliterar bedömningsprocessen och diskussionerna, alternativt att vi tar fram material för att kunden ska kunna göra arbetet på egen hand med stöd av oss. Bedömningarna utgår från kraven i ESRS och kundens bransch och verksamhet. Hållbarhetsfrågorna kommer från ESRS-terminologin och kundens verklighet. Som underlag till bedömningen samlar vi in existerande dokumentation om verksamhetens påverkan på omvärlden, intressenters förväntningar och behov, värdekedjan med mera, och vid behov kan vi göra kompletterande analyser.

Resultatet av den dubbla väsentlighetsbedömningen är en lista över verksamhetens väsentliga frågor, enligt de tröskelvärden som satts i förarbetet. Vi ger också input kring vad som kvarstår för kunden att göra för att ha upprättat en dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD/ESRS, om det är så att kunden valt att börja med en förenklad process. 

När styrelsen har beslutat kring de väsentliga frågorna är det dags för företaget att upprätta handlingsplaner, sätta mål och bestämma indikatorer för de väsentliga frågorna. Om företaget önskar kan vi stötta även i den processen.  

ESRS-standardernas uppdelning

Nuläget för CSRD och ESRS 

CSRD-direktivet trädde i kraft den 1 januari 2023 och ska implementeras i EU-ländernas nationella lagstiftning. I Sverige ska CSRD införlivas i lagstiftningen den 1 juli 2024. De tillhörande sektor-agnostiska ESRS-standarderna för större företag finns tillgängliga, medan de sektorspecifika och standarderna som ska gälla för små- och medelstora företag ännu är på förslagsstadiet. 

De företag som är först ut rapporterar för år 2024 (med publicerade rapporter under 2025). Längre fram omfattas något mindre bolag och listade små och medelstora bolag (så kallade SME:er). För SME:er finns separata standarder för de som är listade och även för de som rapporterar frivilligt. 

På U&We upplever vi att den nationella lagstiftningen länge har velat i en mängd hållbarhetsfrågor. Det representerar inte de kunder vi möter, som efterfrågar tydligare styrning och har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor då man ser att det bidrar till en större affärsnytta. Att fokusera på goda affärer har varit vårt arbetssätt sedan vi grundades 1995 och det är inspirerande att se hur både näringslivet och EU arbetar systematiskt och dedikerat för en mer hållbar utveckling.

 

Vill du lära dig mer om hur ditt företag kan ta de första stegen mot CSRD-efterlevnad? Anmäl dig till tredje delen i vår webbinarserie om CSRD/ESRS som handlar om strategi, mål och handlingsplaner.