Ja ibland så undrar man över de favoritområden som man bevakar. Är det samma frågeställningar, samma personer som syns och samma utmaningar som kvarstår?

Att vi behöver få fart på cirkulära affärsmodeller i syfte att minska på planetens resursuttag råder det ingen tvekan om.

Trots en ökad debatt om cirkulär ekonomi, har den på global nivå minskat  (från 9,1 procent 2018 till 8,6 procent 2020) visar rapporten Circularity Gap Report 2021. Rapporten mäter andel återvunnit material i förhållande till totalt material. Men det finns också möjligheter. Den cirkulära ekonomin har potentialen att minska planetens klimatpåverkan med 39 procent och att minska resursuttaget med 28 procent.

I dagsläget brottas vi fortfarande med utmaningar inom regelområdet. Olika regler inom EU hindrar affärsmässiga transporter av återvunna material. Det finns olika syn t ex i de nordiska länderna gällande krav på renhet som hindrar resurser att återcirkuleras istället för att bli avfall.

Dessutom är det svårt att använda återvunnit material då vi inte vet var det kommer ifrån och vad det innehåller, spårbarhet saknas.

Affärsmässiga hinder innebär att det vara svårt att byta från en linjär till en cirkulär affärsmodell. Hur kan en ny cirkulär affär samverka med den gamla affären i en övergångsfas och dels hur man ska tänka och räkna kring lönsamheten i en ny affärsmodell. Om man byter från produkt till funktionsförsäljning så krävs det en lång framförhållning där det behövs en framtidsadaptiv design. Dvs att produktdesignen passar i cirkulära flöden som ger förlängd livslängd genom högre kvalitet och komponenter som är bytbara. Vid funktionsförsäljning så binder företagen mer kapital eftersom man äger produkten längre och företagets finansiärer måste förstå de förändrade behoven.

Ja helt klart så kvarstår en hel del utmaningar. Men vi skall inte låta bli att notera den mark som faktiskt vinns i en allt snabbare takt. Nedan några exempel:

 • Funktionsförsäljning: Bilar har i princip länge designats för 25 000 mil. Lastbilar för 160 000 mil. De finns inga tekniska skäl att båda inte skulle ha samma livslängd. Men plötsligt så händer det  – personfordonstillverkarna ställer högre livslängdskrav på underleverantörers komponenttillverkning. Mycket beror på att privatleasing av bilar har blivit allt större som marknad och med längre livslängd så blir det minskade kostnader och längre intäktsmodeller för de som hyr ut
 • Genom digitaliseringen är det möjligt att utrusta produkter med sensorer som ger information om hur produkterna mår och när det är dags för service. Genom ny teknik så blir det mycket billigare och enklare att hålla reda på saker, få tillbaka material och sortera material
 • Nya krav: I den nya EU taxonomin så lyder ett av sex miljömål som följer: ”Transition to a circular economy, waste prevention and recycling“
 • Förbättrad insamlingsgrad av plastförpackningar. (hela rapporten) 2020 låg insamlingsgraden på 45,5 procent av plastförpackningar för Svensk Plaståtervinnings system. Det betyder alltså att 45,5 procent av plastförpackningarna som är anslutna till Svensk Plaståtervinnings system samlades in, vilket är en markant ökning från 2019 då insamlingsgraden låg på 41,7 procent. Dock är återvinningsgraden (nytt mått inom EU) för 2020 endast 15,4 procent. Det betyder att endast 15,4 procent av plastförpackningarna från svenska hushåll återvanns till nya råvara och därefter en ny plastförpackning eller plastprodukt. Det positiva är att det nu mäts. Mäter vi inte så vet vi inte
 • Nya samarbetsformer: Den 15 juni lanseras en ny samverkansplats för alla aktörer som behövs för att skapa cirkulär ekonomi i Norden: The Nordic Circular Arena.
 • French Reparation Index: Den 1 januari 2021 kom en ny fransk lag som konkret kräver en gradering 1-10 att läggas till på tvättmaskiner, bärbara datorer, smartphones, TV-apparater och gräsklippare. Poängen kommer att beräknas utifrån kriterier som: enkel demontering, reservdelarnas pris och tillgänglighet och tillgång till reparationsinformation. För det första syftar den till att ge användbar information till konsumenter som mer än någonsin letar efter hållbara och reparerbara produkter. En studie från 2018 visade att konsumenterna är dubbelt så benägna att välja en produkt märkt som ”mer reparerbar”. För det andra är målet att skapa konkurrens mellan tillverkarna för att designa mer reparationsbara produkter för att uppnå bästa betyg. Slutligen bör indexet hjälpa till att förlänga livslängden för produkter i miljöns intresse men också för konsumenternas plånböcker. T ex har Apple och Samsung redan gjort vissa anpassningar för att erhålla bättre poäng (se artikel)

Så med lite distans kan vi konstatera att det faktiskt händer en hel del. Med smarta lagkrav som med French Reparation Index finns det incitament för såväl konsumenter och tillverkare. När det finns morötter för flera intressenter så kan det gå snabbt. EU tittar på detta exempel och snart har vi förhoppningsvis konceptet i 27 länder. Men vi har fortfarande långt kvar till beteendeförändringar vilket är det som krävs för att nå substantiell effekt. Så vi måste alla kämpa oförtrutet vidare.

Vad kan man konkret göra som företag för att framtidssäkra sina tjänster och produkter med avseende på cirkulära ekonomins affärsmöjligheter? Några exempel:

 • Kartlägg hur cirkulära era tjänster och produkter är i dagsläget
 • Genomför en arbetsmodell/struktur för att få befintlig affärsmodell att bli cirkulär
 • Ta fram en materialstrategi
 • Börja mät. Ta fram mätbara nyckeltal oberoende på var man befinner sig i CE-fasen
 • Utveckla koncept och arbetsmetodik för pilottest

Hör och se mer konkreta tips och exempel i form av två webbinarier från i våras.

U&We seminarium:Cirkulära affärsmodeller i praktiken – utmaningar och möjligheter” med deltagare från U&We och Inrego

Seminarium från Cradlenet.Hinder för den cirkulära ekonomin och möjliga vägar framåt” Med Jonas Grafström fil.doktor nationalekonomi

Vill ni höra mer eller bara komma med inspel inom ämnet. Välkomna att kontakta Johan Solberg.

Med CSRD och ESRS ställs högre krav än någonsin på företagens systematiska hållbarhetsarbete. Samtidigt kan arbetet bidra till konkret affärsnytta, där den dubbla väsentlighetsbedömningen ofta är det första steget. 

Omfattas ditt företag av CSRD så har du inte så mycket val annat än att leva upp till kraven, men också för den som inte omfattas finns stora vinster med att använda sig av standarderna. Till exempel innebär en dubbel väsentlighetsbedömning en mer omfattande kartläggning som även tar hänsyn till omvärldens påverkan på företagets finansiella resultat. Den typen av insikter är värdefulla för verksamhetens riskhanteringsarbete och är en hjälp i att identifiera affärsmöjligheter. 

CSRD tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå 

Många företag kan uppleva rapporteringskraven i CSRD och dess standarder ESRS som en stor börda. Vi tycker att verksamheter ska lägga fokus på att implementera eller förbättra sitt systematiska och strategiska hållbarhetsarbete, baserat på due diligence-principen, och snarare se rapporteringen som ett utfall av hållbarhetsarbetet. Det gör att fokus hamnar på det som är viktigt och ger resultat: arbetet med ständiga förbättringar. 

Genom att fokusera på att lyfta hållbarhetsarbetet, både vad gäller konkreta aktiviteter och struktur och processer, kan verksamheter få bättre styrning och förbättra sin konkurrenskraft. Med andra ord är det inte bara de som direkt omfattas av CSRD som kan vara hjälpta av arbetet. Även de som indirekt omfattas, som del av ett större bolags värdekedja, eller frivilligt vill ta sig an CSRD, har mycket att vinna på att utveckla hållbarhetsarbetet till mer strategiska och processdrivna nivåer.  

Det är just detta som vi på U&We ser som det stora värdet av att arbeta utifrån CSRD och ESRS: att ett företag kan gå från att arbeta med separata och ibland mindre väl motiverade hållbarhetsprojekt till att ha en tydlig process och handlingsplan för varje enskild väsentlig hållbarhetsfråga som följs upp med hjälp av mål och indikatorer.  

U&We:s syn på ett systematiskt hållbarhetsarbete

Börja där du står 

Eftersom verksamheter har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och kraven i CSRD och ESRS är många, ser vi att det ofta är nyttigt att ta sig an arbetet stegvis. Till exempel anpassar vi den dubbla väsentlighetsbedömningen efter våra kunders verklighet (till exempel tidigare väsentlighetsarbete, kunskap om och kontroll över värdekedjan samt nuvarande riskhanteringsprocesser).  

För en verksamhet är det rätt att redan från början göra en komplett analys med fullödiga impact- och scenarioanalyser utifrån flera tidshorisonter. För en annan räcker det med att börja med några av delarna och sedan se över, komplettera och fördjupa underlagen och väsentlighetsbedömningen när man blivit varm i kläderna. Då ger vi en kartbild över vad som gjorts och vad som återstår att göra för att efterleva CSRD. 

Utifrån vår erfarenhet är det en process som väcker många tankar och frågor. Vi ser därför att det är nyttigt att komma igång så snart som möjligt och sedan kunna lägga på delar efter hand, innan man ska rapportera enligt CSRD första gången – då ska man såklart vara redo. En GAP-analys är också en bra start för att se vad verksamheten redan har på plats och vad som behöver implementeras. 

Vår process för dubbel materialitetsanalys 

En dubbel väsentlighetsbedömning tittar dels på verksamhetens negativa och positiva påverkan på människor, miljö och samhälle genom olika hållbarhetsfrågor och dels på hur hållbarhetsfrågor påverkar verksamhetens finansiella resultat. Vi arbetar ofta med kunder i workshop-format där vi faciliterar bedömningsprocessen och diskussionerna, alternativt att vi tar fram material för att kunden ska kunna göra arbetet på egen hand med stöd av oss. Bedömningarna utgår från kraven i ESRS och kundens bransch och verksamhet. Hållbarhetsfrågorna kommer från ESRS-terminologin och kundens verklighet. Som underlag till bedömningen samlar vi in existerande dokumentation om verksamhetens påverkan på omvärlden, intressenters förväntningar och behov, värdekedjan med mera, och vid behov kan vi göra kompletterande analyser.

Resultatet av den dubbla väsentlighetsbedömningen är en lista över verksamhetens väsentliga frågor, enligt de tröskelvärden som satts i förarbetet. Vi ger också input kring vad som kvarstår för kunden att göra för att ha upprättat en dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD/ESRS, om det är så att kunden valt att börja med en förenklad process. 

När styrelsen har beslutat kring de väsentliga frågorna är det dags för företaget att upprätta handlingsplaner, sätta mål och bestämma indikatorer för de väsentliga frågorna. Om företaget önskar kan vi stötta även i den processen.  

ESRS-standardernas uppdelning

Nuläget för CSRD och ESRS 

CSRD-direktivet trädde i kraft den 1 januari 2023 och ska implementeras i EU-ländernas nationella lagstiftning. I Sverige ska CSRD införlivas i lagstiftningen den 1 juli 2024. De tillhörande sektor-agnostiska ESRS-standarderna för större företag finns tillgängliga, medan de sektorspecifika och standarderna som ska gälla för små- och medelstora företag ännu är på förslagsstadiet. 

De företag som är först ut rapporterar för år 2024 (med publicerade rapporter under 2025). Längre fram omfattas något mindre bolag och listade små och medelstora bolag (så kallade SME:er). För SME:er finns separata standarder för de som är listade och även för de som rapporterar frivilligt. 

På U&We upplever vi att den nationella lagstiftningen länge har velat i en mängd hållbarhetsfrågor. Det representerar inte de kunder vi möter, som efterfrågar tydligare styrning och har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor då man ser att det bidrar till en större affärsnytta. Att fokusera på goda affärer har varit vårt arbetssätt sedan vi grundades 1995 och det är inspirerande att se hur både näringslivet och EU arbetar systematiskt och dedikerat för en mer hållbar utveckling.

 

Vill du lära dig mer om hur ditt företag kan ta de första stegen mot CSRD-efterlevnad? Anmäl dig till tredje delen i vår webbinarserie om CSRD/ESRS som handlar om strategi, mål och handlingsplaner.