En av ZeroMissions klimatkompensationsmöjligheter, och något vi vurmar för, bygger på att återskapa och bevara skogar i samarbete med lokalbefolkning.

Skogar täcker ca 30 % av jordens yta och lagrar enorma mängder koldioxid, reglerar klimatet både lokalt, regionalt och globalt och ger oss en rad ovärdeliga ekosystemtjänster.  På grund av jordbrukets expansion, konvertering till betesmark, infrastruktursutveckling, ohållbar markanvändning, bränder etc, utstår skogarna ett högt avskogningstryck. Istället för att vara den essentiella kolsänka som krävs för att stävja klimatförändringar, har de istället blivit den näst största bidragande orsaken till växthusgasutsläpp, större än hela den globala transportsektorn. Att bevara och återplantera skog är därför fundamentalt för att begränsa effekterna av klimatförändringen samt att stärka ekosystem och motverka den snabba förlusten av biologisk mångfald.

REDD+-projekt är FN:s ramverk för skogsskydd och hållbar skogsskötsel som, förutom att kvantifiera och värdera lagringen av kol i skogarnas biomassa, skapar ekonomiska incitament för människor som gör att träden blir mer värdefulla när de står kvar än vid avverkning. I ZeroMission är vi glada över att ha utökat vår klimatkompensationsportfölj med ytterligare ett Plan Vivo-certifierat REDD-projekt i stillahavsöarna, Nakau-programmet, som både räddar regnskog och hjälper ursprungsbefolkningen.

Kort om Nakau-programmet

Det som gör Nakau-programmet unikt i sitt slag då det är det första skogsbevarande projektet lokaliserat i Stilla havet, en ö-region som är mycket sårbar för klimatrelaterade naturkatastrofer. Öarna som ingår i projektet är till stor del beskogade med uråldrig regnskog, en naturresurs som är central för att minska sårbarheten för cykloner och torka samt ge invånarna tillgång till rent vatten, skydd, medicin och mat. Trots det finns ett högt avskogningstryck på regnskogarna p.g.a. en kommersiell efterfrågan på virke från utländska virkesbolag.

Syftet med programmet är att engagera lokalbefolkningen i att långsiktigt bevara och skydda regnskogarna genom betalning för ekosystemtjänster, vilket ger dem ekonomiska alternativ till avverkning och försäljning av timmer. Programmet består av tre projekt vilket omfattar tre olika områden, Drawa på Fiji, Loru på Vanuato samt Sasaboe, ett pärlband av öar som omfattar viktig kustnära skog. Totalt skyddas en yta på 58 920 km2 skog i samarbete med ursprungsbefolkningen i områden med hög biologisk mångfald och av kulturhistorisk betydelse.

   

Under klimattoppmötet i Paris kommer ZeroMissions Claire Wigg att delta tillsammans med Nakau-programmet i Global Landscapes Forum. Kontakta oss gärna om du vill höra mer om hur du kan klimatkompensera genom REDD-projekt och Nakau!

Med CSRD och ESRS ställs högre krav än någonsin på företagens systematiska hållbarhetsarbete. Samtidigt kan arbetet bidra till konkret affärsnytta, där den dubbla väsentlighetsbedömningen ofta är det första steget. 

Omfattas ditt företag av CSRD så har du inte så mycket val annat än att leva upp till kraven, men också för den som inte omfattas finns stora vinster med att använda sig av standarderna. Till exempel innebär en dubbel väsentlighetsbedömning en mer omfattande kartläggning som även tar hänsyn till omvärldens påverkan på företagets finansiella resultat. Den typen av insikter är värdefulla för verksamhetens riskhanteringsarbete och är en hjälp i att identifiera affärsmöjligheter. 

CSRD tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå 

Många företag kan uppleva rapporteringskraven i CSRD och dess standarder ESRS som en stor börda. Vi tycker att verksamheter ska lägga fokus på att implementera eller förbättra sitt systematiska och strategiska hållbarhetsarbete, baserat på due diligence-principen, och snarare se rapporteringen som ett utfall av hållbarhetsarbetet. Det gör att fokus hamnar på det som är viktigt och ger resultat: arbetet med ständiga förbättringar. 

Genom att fokusera på att lyfta hållbarhetsarbetet, både vad gäller konkreta aktiviteter och struktur och processer, kan verksamheter få bättre styrning och förbättra sin konkurrenskraft. Med andra ord är det inte bara de som direkt omfattas av CSRD som kan vara hjälpta av arbetet. Även de som indirekt omfattas, som del av ett större bolags värdekedja, eller frivilligt vill ta sig an CSRD, har mycket att vinna på att utveckla hållbarhetsarbetet till mer strategiska och processdrivna nivåer.  

Det är just detta som vi på U&We ser som det stora värdet av att arbeta utifrån CSRD och ESRS: att ett företag kan gå från att arbeta med separata och ibland mindre väl motiverade hållbarhetsprojekt till att ha en tydlig process och handlingsplan för varje enskild väsentlig hållbarhetsfråga som följs upp med hjälp av mål och indikatorer.  

U&We:s syn på ett systematiskt hållbarhetsarbete

Börja där du står 

Eftersom verksamheter har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och kraven i CSRD och ESRS är många, ser vi att det ofta är nyttigt att ta sig an arbetet stegvis. Till exempel anpassar vi den dubbla väsentlighetsbedömningen efter våra kunders verklighet (till exempel tidigare väsentlighetsarbete, kunskap om och kontroll över värdekedjan samt nuvarande riskhanteringsprocesser).  

För en verksamhet är det rätt att redan från början göra en komplett analys med fullödiga impact- och scenarioanalyser utifrån flera tidshorisonter. För en annan räcker det med att börja med några av delarna och sedan se över, komplettera och fördjupa underlagen och väsentlighetsbedömningen när man blivit varm i kläderna. Då ger vi en kartbild över vad som gjorts och vad som återstår att göra för att efterleva CSRD. 

Utifrån vår erfarenhet är det en process som väcker många tankar och frågor. Vi ser därför att det är nyttigt att komma igång så snart som möjligt och sedan kunna lägga på delar efter hand, innan man ska rapportera enligt CSRD första gången – då ska man såklart vara redo. En GAP-analys är också en bra start för att se vad verksamheten redan har på plats och vad som behöver implementeras. 

Vår process för dubbel materialitetsanalys 

En dubbel väsentlighetsbedömning tittar dels på verksamhetens negativa och positiva påverkan på människor, miljö och samhälle genom olika hållbarhetsfrågor och dels på hur hållbarhetsfrågor påverkar verksamhetens finansiella resultat. Vi arbetar ofta med kunder i workshop-format där vi faciliterar bedömningsprocessen och diskussionerna, alternativt att vi tar fram material för att kunden ska kunna göra arbetet på egen hand med stöd av oss. Bedömningarna utgår från kraven i ESRS och kundens bransch och verksamhet. Hållbarhetsfrågorna kommer från ESRS-terminologin och kundens verklighet. Som underlag till bedömningen samlar vi in existerande dokumentation om verksamhetens påverkan på omvärlden, intressenters förväntningar och behov, värdekedjan med mera, och vid behov kan vi göra kompletterande analyser.

Resultatet av den dubbla väsentlighetsbedömningen är en lista över verksamhetens väsentliga frågor, enligt de tröskelvärden som satts i förarbetet. Vi ger också input kring vad som kvarstår för kunden att göra för att ha upprättat en dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD/ESRS, om det är så att kunden valt att börja med en förenklad process. 

När styrelsen har beslutat kring de väsentliga frågorna är det dags för företaget att upprätta handlingsplaner, sätta mål och bestämma indikatorer för de väsentliga frågorna. Om företaget önskar kan vi stötta även i den processen.  

ESRS-standardernas uppdelning

Nuläget för CSRD och ESRS 

CSRD-direktivet trädde i kraft den 1 januari 2023 och ska implementeras i EU-ländernas nationella lagstiftning. I Sverige ska CSRD införlivas i lagstiftningen den 1 juli 2024. De tillhörande sektor-agnostiska ESRS-standarderna för större företag finns tillgängliga, medan de sektorspecifika och standarderna som ska gälla för små- och medelstora företag ännu är på förslagsstadiet. 

De företag som är först ut rapporterar för år 2024 (med publicerade rapporter under 2025). Längre fram omfattas något mindre bolag och listade små och medelstora bolag (så kallade SME:er). För SME:er finns separata standarder för de som är listade och även för de som rapporterar frivilligt. 

På U&We upplever vi att den nationella lagstiftningen länge har velat i en mängd hållbarhetsfrågor. Det representerar inte de kunder vi möter, som efterfrågar tydligare styrning och har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor då man ser att det bidrar till en större affärsnytta. Att fokusera på goda affärer har varit vårt arbetssätt sedan vi grundades 1995 och det är inspirerande att se hur både näringslivet och EU arbetar systematiskt och dedikerat för en mer hållbar utveckling.

 

Vill du lära dig mer om hur ditt företag kan ta de första stegen mot CSRD-efterlevnad? Anmäl dig till tredje delen i vår webbinarserie om CSRD/ESRS som handlar om strategi, mål och handlingsplaner.