(Även publicerad på www.zeromission.se)

Julen och en stor dos vab har för min del inneburit mycket familjetid. Så där mycket att barnens stundvis trilskande har börjat laka ur min tålamodsbuffert. En sång jag inte hört sedan min tidiga barndom  spelade upp sig i mitt huvud härom morgonen när jag hjälpte min frustrerade 4-åring att ta på sig ytterkläder:

”Om vi alla tar i, i, i.

 Om vi alla tar i, i i.!

 Sluta tjata, lägg av å gnata, å gör nåt sjyst istället”.

Var kommer den ifrån? Jag googlade fram Pugh Rogerfelds låt ”Finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring som kom ut -75. Originalet heter visst ”Lets make the world a better place” (passande) och sjungs av Dr John.

Jag spelade låten högt från vardagsrummet och vi fortsatte påklädningsbestyret. Min dotters frustration övergick i ”jävlar anamma” och sedan dess blivit ett litet mantra i svagare stunder. ”Om vi alla tar i…”.

Nu har jag fått lite egen tid och sitter på ett kafé och läser DN:s sammanfattningar av året som har gått. ”Den politiska elitens värld raserades av besvikna väljare” skriver DN:s utrikeskommentator Michael Winarski och syftar på Brexit, valet av Donald Trump, EU:s oförmåga att hantera de ökade flyktingströmmarna, främst på grund av trycket av de invandrarfientliga strömmingarna. 2016 har till stor del varit ett mörkt år av krönikorna att döma.

Men det finns också ljusglimtar- om man letar. Under DN:s ”Goda nyheter” som jag för egen del vill se mer av, listas några av dessa:

  • Parisavtalet trädde i kraft där ord ska sättas i handling

  • Det första solcellsdrivna planet flög jorden runt (!)

  • Antalet vilda tigrar ökar

  • Efter 52 års krig antogs fredsavtalet i Colombia

  • Frankrike förbjuder plastpåsar i matbutiker

  • Den engagerade EU-vännen, och fd partiledaren för De Gröna, Alexander Van der Bellen valdes till Österrikes president i en tid då EU-bygget krisar.

Listan kan säkerligen göras längre och det står klart att i skuggan av den vardagliga problemfokuserade medierapporteringen går det även framåt!

På ZeroMission och U&We har vi under december bloggat om ”luckor” som måste öppnas för att påskynda omställningen. Polariseringen och motsägelsens tid slingrar sig som en röd oroväckande tråd i våra bloggar. Vi frågor oss hur vi ska få fler att agera på larmsignaler? Att ändra beteende och bli hållbara konsumenter? Vi lyfter fram vilka drivkrafter som behöver främjas och vilka branscher där vi ser, eller efterfrågar, en förändring. Vi beskriver den pågående motreaktion som sker i sociala medier som ett svar på det tuffare och allt mer rasistiska tonläget. Och mycket mer.

Tiden är knapp att ställa om till en värld som ryms inom planetens gränser. I stunder är det oundvikligt att drabbas av frustration och uppgivenhet, men samtidigt märker vi av en klar positiv förändring och ett tryck. Låt oss ta till vara på det och gå in i 2017 med lite mer jävla anamma.

Problem är till för att lösas. Låt oss alla ta i…!

Johanna-luva-683x1024

Gott nytt år från oss alla!

// Johanna

 

”Finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring”

Av: Pugh Rogerfeld, 1975

”Dom säger att för varenda natt som går blir världen sämre.
Och då säger jag, att de é väl bra för då kan vi göra bättre.
*Varenda land som inte man har skådat har man skövlat
då säger jag att de é inte bra för det känns som sot i ögat

Å om vi alla tar i, i, i.
Om vi alla tar i, i, i.
Om vi alla tar…
Och om det finns lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring

Ja om vi alla tar i, i, i.
Om vi alla tar i, i, i.
Om vi alla tar…
Sluta tjata, lägg av å gnata, å gör nåt sjyst istället.

Det pratas vitt och brett om ditt och datt i tal och visor
Vi har smutsat ner, vi har bara fel, det är bara skam och nesor
*Och det är nog sant, och det är nog bra, att vi snackar om problemen.
Men dom är till för att lösas, vart går det hän, om vi sitter still på stenen.

Nä låt oss alla ta i, i, i.
Låt oss alla ta i, i, i.
Låt oss alla ta…
Och om det finns lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring.

Ja låt oss alla ta i, i, i.
Låt oss alla ta i, i, i.
Låt oss alla ta…
Sluta tjata ,lägg av och gnata, å gör nåt sjyst istället.

Ja om vi alla tar i, i, i.
Låt oss alla ta i, i, i.
Låt oss alla ta…
Sluta tjata lägg av och gnata, va positiv istället”.

Med CSRD och ESRS ställs högre krav än någonsin på företagens systematiska hållbarhetsarbete. Samtidigt kan arbetet bidra till konkret affärsnytta, där den dubbla väsentlighetsbedömningen ofta är det första steget. 

Omfattas ditt företag av CSRD så har du inte så mycket val annat än att leva upp till kraven, men också för den som inte omfattas finns stora vinster med att använda sig av standarderna. Till exempel innebär en dubbel väsentlighetsbedömning en mer omfattande kartläggning som även tar hänsyn till omvärldens påverkan på företagets finansiella resultat. Den typen av insikter är värdefulla för verksamhetens riskhanteringsarbete och är en hjälp i att identifiera affärsmöjligheter. 

CSRD tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå 

Många företag kan uppleva rapporteringskraven i CSRD och dess standarder ESRS som en stor börda. Vi tycker att verksamheter ska lägga fokus på att implementera eller förbättra sitt systematiska och strategiska hållbarhetsarbete, baserat på due diligence-principen, och snarare se rapporteringen som ett utfall av hållbarhetsarbetet. Det gör att fokus hamnar på det som är viktigt och ger resultat: arbetet med ständiga förbättringar. 

Genom att fokusera på att lyfta hållbarhetsarbetet, både vad gäller konkreta aktiviteter och struktur och processer, kan verksamheter få bättre styrning och förbättra sin konkurrenskraft. Med andra ord är det inte bara de som direkt omfattas av CSRD som kan vara hjälpta av arbetet. Även de som indirekt omfattas, som del av ett större bolags värdekedja, eller frivilligt vill ta sig an CSRD, har mycket att vinna på att utveckla hållbarhetsarbetet till mer strategiska och processdrivna nivåer.  

Det är just detta som vi på U&We ser som det stora värdet av att arbeta utifrån CSRD och ESRS: att ett företag kan gå från att arbeta med separata och ibland mindre väl motiverade hållbarhetsprojekt till att ha en tydlig process och handlingsplan för varje enskild väsentlig hållbarhetsfråga som följs upp med hjälp av mål och indikatorer.  

U&We:s syn på ett systematiskt hållbarhetsarbete

Börja där du står 

Eftersom verksamheter har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och kraven i CSRD och ESRS är många, ser vi att det ofta är nyttigt att ta sig an arbetet stegvis. Till exempel anpassar vi den dubbla väsentlighetsbedömningen efter våra kunders verklighet (till exempel tidigare väsentlighetsarbete, kunskap om och kontroll över värdekedjan samt nuvarande riskhanteringsprocesser).  

För en verksamhet är det rätt att redan från början göra en komplett analys med fullödiga impact- och scenarioanalyser utifrån flera tidshorisonter. För en annan räcker det med att börja med några av delarna och sedan se över, komplettera och fördjupa underlagen och väsentlighetsbedömningen när man blivit varm i kläderna. Då ger vi en kartbild över vad som gjorts och vad som återstår att göra för att efterleva CSRD. 

Utifrån vår erfarenhet är det en process som väcker många tankar och frågor. Vi ser därför att det är nyttigt att komma igång så snart som möjligt och sedan kunna lägga på delar efter hand, innan man ska rapportera enligt CSRD första gången – då ska man såklart vara redo. En GAP-analys är också en bra start för att se vad verksamheten redan har på plats och vad som behöver implementeras. 

Vår process för dubbel materialitetsanalys 

En dubbel väsentlighetsbedömning tittar dels på verksamhetens negativa och positiva påverkan på människor, miljö och samhälle genom olika hållbarhetsfrågor och dels på hur hållbarhetsfrågor påverkar verksamhetens finansiella resultat. Vi arbetar ofta med kunder i workshop-format där vi faciliterar bedömningsprocessen och diskussionerna, alternativt att vi tar fram material för att kunden ska kunna göra arbetet på egen hand med stöd av oss. Bedömningarna utgår från kraven i ESRS och kundens bransch och verksamhet. Hållbarhetsfrågorna kommer från ESRS-terminologin och kundens verklighet. Som underlag till bedömningen samlar vi in existerande dokumentation om verksamhetens påverkan på omvärlden, intressenters förväntningar och behov, värdekedjan med mera, och vid behov kan vi göra kompletterande analyser.

Resultatet av den dubbla väsentlighetsbedömningen är en lista över verksamhetens väsentliga frågor, enligt de tröskelvärden som satts i förarbetet. Vi ger också input kring vad som kvarstår för kunden att göra för att ha upprättat en dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD/ESRS, om det är så att kunden valt att börja med en förenklad process. 

När styrelsen har beslutat kring de väsentliga frågorna är det dags för företaget att upprätta handlingsplaner, sätta mål och bestämma indikatorer för de väsentliga frågorna. Om företaget önskar kan vi stötta även i den processen.  

ESRS-standardernas uppdelning

Nuläget för CSRD och ESRS 

CSRD-direktivet trädde i kraft den 1 januari 2023 och ska implementeras i EU-ländernas nationella lagstiftning. I Sverige ska CSRD införlivas i lagstiftningen den 1 juli 2024. De tillhörande sektor-agnostiska ESRS-standarderna för större företag finns tillgängliga, medan de sektorspecifika och standarderna som ska gälla för små- och medelstora företag ännu är på förslagsstadiet. 

De företag som är först ut rapporterar för år 2024 (med publicerade rapporter under 2025). Längre fram omfattas något mindre bolag och listade små och medelstora bolag (så kallade SME:er). För SME:er finns separata standarder för de som är listade och även för de som rapporterar frivilligt. 

På U&We upplever vi att den nationella lagstiftningen länge har velat i en mängd hållbarhetsfrågor. Det representerar inte de kunder vi möter, som efterfrågar tydligare styrning och har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor då man ser att det bidrar till en större affärsnytta. Att fokusera på goda affärer har varit vårt arbetssätt sedan vi grundades 1995 och det är inspirerande att se hur både näringslivet och EU arbetar systematiskt och dedikerat för en mer hållbar utveckling.

 

Vill du lära dig mer om hur ditt företag kan ta de första stegen mot CSRD-efterlevnad? Anmäl dig till tredje delen i vår webbinarserie om CSRD/ESRS som handlar om strategi, mål och handlingsplaner.