Just nu pågår ett nytt stort klimatmöte som avslutas i morgon. Denna gång i Bonn. Mitt intryck är att det efter den urladdning som skedde i Paris för två år sedan en viss letargi infunnit sig. Några media håller dock klimatfanan högt. Bland annat har Expressen överraskat med att skriva om klimatet varje dag. Men det verkar som att delegaterna kört fast när det gäller åtaganden? Eller är det bara jag som är besviken?

En stor klimatkonferens betyder att det publiceras en rad rapporter om hur det står till med vår kära jord. Tyvärr är det mesta inte så upplyftande men det finns ändå positiva inslag. Jag tänkte ge en liten överblick:

Utsläppen i världen har inte fortsatt att minska. Tvärtom kommer utsläppen för 2017 att öka med 2 %. Det är illa eftersom de under senaste tre åren planat ut och man till och med talat om ”peak emissions”. Men som sagt nu stiger de och det är framför allt Kina som medverkar till detta.

I Sverige har utsläppen tyvärr ökat för senaste kvartalet meddelar SCB, främst orsakad av ökningar inom transportsektorn. För att nå 70 % minskning till 20130 för den här sektorn krävs årliga minskningar på ca 6%. Så nu måste krafttag till!

15 000 forskare har gett ut en skarp varning till hela mänskligheten. Förra gången var för 25 år sedan. Denna gång varnar man för att vi håller på att få utspridd misär och katastrofartad minskning av biologisk mångfald. Man noterar samtidigt att vissa framsteg nått, exempelvis minskningen av ozonlagret och att svälten i världen minskat. Men generellt sett gör mänskligheten inga framsteg. De områden som man speciellt nämner är avskogning, jordbruksproduktionen, växthusgaserna och den sjätte massutrotningen av arter som pågår.

Där är det inga muntra tongångar. Forskarna själva säger att förra gången, för 25 år sedan, fick varningen inget genomslag. Nu är man oroliga för att de ska ses som alarmister och att rapporten ställs in i bokhyllan. Men deras egen oro döljer man inte. De spekulerar i att vi håller på att driva jorden in i en ny geologisk fas som innebär att total förändring av jordyta och atmosfär. De menar att den situation som vi står inför är unik på så vis att det är första gången i jordens historia som en enda art brett ut sig över hela ytan och för egen del tagit i anspråk nästan alla produktionsresurser.

När man läst om detta skrattar man inte precis ihjäl sig. Går det inte att stoppa att vi sågar av den gren vi sitter på?

Ja, då går vi till en annan nyhet och då kan man räta på ryggen lite. Där beskrivs 10 megatrender som inte är linjära utan som växer exponentiellt och därför lätt underskattas. De drivs av att stora investeringar riktas till områdena i fråga. Jag ska snabbt räkna upp 7 av dem

  1. Växtbaserad mat. Nya produkter kommer ut hela tiden: mjölk, ost, ägg, kött. Vår kund Oatly’s försäljning har formligen exploderat och de exporterar också sina havrebaserade produkter. Innebär minskning av metangasutsläppen
  2. Förnybar energi. Sol och vind bara växer och priserna blir lägre. 90% lägre priser på 10 år. Sista ordet inte sagt
  3. Slutet på kolanvändning. Kina har stängt 151 kolkraftverk. I UK har kolanvändning för energi gått från 40% till 2%. Peak kol var 2013
  4. Elbilar. Kina leder och bilarna blir billigare och batterierna räcker längre. Även oljebolagen tror på elbilsvägen
  5. Batterier. Priser har gått ner 75% på 6 år och det finns mer att ta. På den här scenen kommer svenska SaltX Technology att vara en stark aktör
  6. Energieffektivisering av byggnader gör att energiförbrukningen störtdyker. Nu talar man om zero-energy-homes eller negawatt i stället för Megawatt
  7. Skogen. Här har trenden inte vänt. Skogar är det effektivaste sättet att lagra koldioxid (det har vi på U&We and ZeroMission ansett länge). Det skövlas mycket, men stora projekt av återbeskogning pågår. Kina, Indien och Sydkorea har planterat skog som binder lika mycket koldioxid som tre gånger EU’s utsläpp.

Sir Nicholas Stern är försiktigt optimistisk inför dessa trender och konstaterar att det är möjligt att greja det men att det kräver radikala förändringar.

Så efter att ha i början av bloggposten känt mig lite uppgiven har livsandarna vaknat efterhand. Kanske, kanske det går … Kan inte undgå att tänka på den sociala transformation som håller på att ske med #metoo. Det kan gå att få till en mobilisering som leder till beteendeförändring, skämning av det galna, maktomfördelning, ny lagstiftning och omallokering av investeringar…

Med CSRD och ESRS ställs högre krav än någonsin på företagens systematiska hållbarhetsarbete. Samtidigt kan arbetet bidra till konkret affärsnytta, där den dubbla väsentlighetsbedömningen ofta är det första steget. 

Omfattas ditt företag av CSRD så har du inte så mycket val annat än att leva upp till kraven, men också för den som inte omfattas finns stora vinster med att använda sig av standarderna. Till exempel innebär en dubbel väsentlighetsbedömning en mer omfattande kartläggning som även tar hänsyn till omvärldens påverkan på företagets finansiella resultat. Den typen av insikter är värdefulla för verksamhetens riskhanteringsarbete och är en hjälp i att identifiera affärsmöjligheter. 

CSRD tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå 

Många företag kan uppleva rapporteringskraven i CSRD och dess standarder ESRS som en stor börda. Vi tycker att verksamheter ska lägga fokus på att implementera eller förbättra sitt systematiska och strategiska hållbarhetsarbete, baserat på due diligence-principen, och snarare se rapporteringen som ett utfall av hållbarhetsarbetet. Det gör att fokus hamnar på det som är viktigt och ger resultat: arbetet med ständiga förbättringar. 

Genom att fokusera på att lyfta hållbarhetsarbetet, både vad gäller konkreta aktiviteter och struktur och processer, kan verksamheter få bättre styrning och förbättra sin konkurrenskraft. Med andra ord är det inte bara de som direkt omfattas av CSRD som kan vara hjälpta av arbetet. Även de som indirekt omfattas, som del av ett större bolags värdekedja, eller frivilligt vill ta sig an CSRD, har mycket att vinna på att utveckla hållbarhetsarbetet till mer strategiska och processdrivna nivåer.  

Det är just detta som vi på U&We ser som det stora värdet av att arbeta utifrån CSRD och ESRS: att ett företag kan gå från att arbeta med separata och ibland mindre väl motiverade hållbarhetsprojekt till att ha en tydlig process och handlingsplan för varje enskild väsentlig hållbarhetsfråga som följs upp med hjälp av mål och indikatorer.  

U&We:s syn på ett systematiskt hållbarhetsarbete

Börja där du står 

Eftersom verksamheter har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och kraven i CSRD och ESRS är många, ser vi att det ofta är nyttigt att ta sig an arbetet stegvis. Till exempel anpassar vi den dubbla väsentlighetsbedömningen efter våra kunders verklighet (till exempel tidigare väsentlighetsarbete, kunskap om och kontroll över värdekedjan samt nuvarande riskhanteringsprocesser).  

För en verksamhet är det rätt att redan från början göra en komplett analys med fullödiga impact- och scenarioanalyser utifrån flera tidshorisonter. För en annan räcker det med att börja med några av delarna och sedan se över, komplettera och fördjupa underlagen och väsentlighetsbedömningen när man blivit varm i kläderna. Då ger vi en kartbild över vad som gjorts och vad som återstår att göra för att efterleva CSRD. 

Utifrån vår erfarenhet är det en process som väcker många tankar och frågor. Vi ser därför att det är nyttigt att komma igång så snart som möjligt och sedan kunna lägga på delar efter hand, innan man ska rapportera enligt CSRD första gången – då ska man såklart vara redo. En GAP-analys är också en bra start för att se vad verksamheten redan har på plats och vad som behöver implementeras. 

Vår process för dubbel materialitetsanalys 

En dubbel väsentlighetsbedömning tittar dels på verksamhetens negativa och positiva påverkan på människor, miljö och samhälle genom olika hållbarhetsfrågor och dels på hur hållbarhetsfrågor påverkar verksamhetens finansiella resultat. Vi arbetar ofta med kunder i workshop-format där vi faciliterar bedömningsprocessen och diskussionerna, alternativt att vi tar fram material för att kunden ska kunna göra arbetet på egen hand med stöd av oss. Bedömningarna utgår från kraven i ESRS och kundens bransch och verksamhet. Hållbarhetsfrågorna kommer från ESRS-terminologin och kundens verklighet. Som underlag till bedömningen samlar vi in existerande dokumentation om verksamhetens påverkan på omvärlden, intressenters förväntningar och behov, värdekedjan med mera, och vid behov kan vi göra kompletterande analyser.

Resultatet av den dubbla väsentlighetsbedömningen är en lista över verksamhetens väsentliga frågor, enligt de tröskelvärden som satts i förarbetet. Vi ger också input kring vad som kvarstår för kunden att göra för att ha upprättat en dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD/ESRS, om det är så att kunden valt att börja med en förenklad process. 

När styrelsen har beslutat kring de väsentliga frågorna är det dags för företaget att upprätta handlingsplaner, sätta mål och bestämma indikatorer för de väsentliga frågorna. Om företaget önskar kan vi stötta även i den processen.  

ESRS-standardernas uppdelning

Nuläget för CSRD och ESRS 

CSRD-direktivet trädde i kraft den 1 januari 2023 och ska implementeras i EU-ländernas nationella lagstiftning. I Sverige ska CSRD införlivas i lagstiftningen den 1 juli 2024. De tillhörande sektor-agnostiska ESRS-standarderna för större företag finns tillgängliga, medan de sektorspecifika och standarderna som ska gälla för små- och medelstora företag ännu är på förslagsstadiet. 

De företag som är först ut rapporterar för år 2024 (med publicerade rapporter under 2025). Längre fram omfattas något mindre bolag och listade små och medelstora bolag (så kallade SME:er). För SME:er finns separata standarder för de som är listade och även för de som rapporterar frivilligt. 

På U&We upplever vi att den nationella lagstiftningen länge har velat i en mängd hållbarhetsfrågor. Det representerar inte de kunder vi möter, som efterfrågar tydligare styrning och har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor då man ser att det bidrar till en större affärsnytta. Att fokusera på goda affärer har varit vårt arbetssätt sedan vi grundades 1995 och det är inspirerande att se hur både näringslivet och EU arbetar systematiskt och dedikerat för en mer hållbar utveckling.

 

Vill du lära dig mer om hur ditt företag kan ta de första stegen mot CSRD-efterlevnad? Anmäl dig till tredje delen i vår webbinarserie om CSRD/ESRS som handlar om strategi, mål och handlingsplaner.