#31 Forskarna i FN:s klimatpanel är tydliga med att vi de senaste åren sett effekter av extremt väder på mänskliga samhällen på alla kontinenter med stora ekonomiska effekter till följd, effekter orsakade av klimatförändringar. Extremt väder såsom stormar, översvämningar och torka är de mest tydliga klimatförändringar som världen nu upplever. Detta påverkar bland annat både jordbruket i sig, men också det som kallas matsäkerhet, dvs att alla människor på jorden har tillgång till mat negativt.

FN:s klimatpanel har nu idag presenterat sin rapport om klimatrisker, hur samhället och ekosystem kommer påverkas och hur vi kan anpassa oss till ett förändrat klimat. Richard Klein, klimatforskare på Stockholm Environment Institute och en av huvudförfattarna till rapporten, presenterade IPCCs arbete på ett seminarium anordnat av SEI. Han menade att även om man inte kan hänföra en viss händelse till klimatförändringarna så är torkan som drabbat bland annat Australien de senaste åren ett exempel.

En stor risk av extremt väder och ett sätt där många kommer tvingas uppleva klimatförändringarna är när grundläggande servicesystem som elektricitet och dricksvatten slås ut, för vilket risken ökar med klimatförändringarna. Detta kommer självklart orsaka driftstopp och förseningar i produktionsprocesser hos många företag. En annan intressant aspekt som SEI-forskaren Henrik Carlsen lyfter fram är att inte minst Sverige, som är ett litet, öppet export- och importberoende land kommer att drabbas av en mängd indirekta effekter av klimatförändringarna. Så även om Sverige inte blir värst utsatt av översvämning eller jordskred, så riskerar vår ekonomi drabbas när olika leverantörer inte längre kan leverera sina produkter i tid.

Jag drar två tydliga slutsatser av IPCC rapporten. Jämfört med den förra rapporten för sju år sedan så är det tydligt att redan vid lägre temperaturökningar kommer vi att se allvarlig påverkan på mänskliga samhällen, effekter som självklart minskar vårt ekonomiska välstånd.

Vidare är det tydligt att klimatförändringarna går långt fortare än förmågan hos våra ekosystem att anpassa sig. Ett exempel på detta är att en växtzon kanske flyttar sig med några hundra meter per år, medan en art bara kan sprida sig 50 meter om året. Då riskerar denna art att slås ut av det förändrade klimatet. IPCC säger det så dramatiskt som att: sammansättningen av våra ekosystem kommer drastiskt att förändras.

Bland slutsatserna finns en del självklarheter som delvis tonats ner av regeringarnas granskning, nämligen att graden av utsatt för klimatförändringar beror på hur rik eller fattig man är. Fattiga småbrukare i utvecklingsländer utan tillgång till el, bevattningssystem eller transportfordon drabbas mycket hårdare än stadsbefolkning i en europeisk stad. För oss är detta en viktig anledning till att vi säljer klimatkompensation via Plan Vivo-systemets småbrukare. När man kompenserar för utsläppen genom trädplantering så stärker man också böndernas förmåga att klara sig i ett förändrat klimat, och de får lite pengar också. Med andra ord, klimatkompenserar du med ZeroMission bidrar du även till klimatanpassning.

Bild från: IPCC WG II, summary for policymakers

Detta är inlägg #31 i initiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen i 100 dagar med start den 1 mars 2014.

Med CSRD och ESRS ställs högre krav än någonsin på företagens systematiska hållbarhetsarbete. Samtidigt kan arbetet bidra till konkret affärsnytta, där den dubbla väsentlighetsbedömningen ofta är det första steget. 

Omfattas ditt företag av CSRD så har du inte så mycket val annat än att leva upp till kraven, men också för den som inte omfattas finns stora vinster med att använda sig av standarderna. Till exempel innebär en dubbel väsentlighetsbedömning en mer omfattande kartläggning som även tar hänsyn till omvärldens påverkan på företagets finansiella resultat. Den typen av insikter är värdefulla för verksamhetens riskhanteringsarbete och är en hjälp i att identifiera affärsmöjligheter. 

CSRD tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå 

Många företag kan uppleva rapporteringskraven i CSRD och dess standarder ESRS som en stor börda. Vi tycker att verksamheter ska lägga fokus på att implementera eller förbättra sitt systematiska och strategiska hållbarhetsarbete, baserat på due diligence-principen, och snarare se rapporteringen som ett utfall av hållbarhetsarbetet. Det gör att fokus hamnar på det som är viktigt och ger resultat: arbetet med ständiga förbättringar. 

Genom att fokusera på att lyfta hållbarhetsarbetet, både vad gäller konkreta aktiviteter och struktur och processer, kan verksamheter få bättre styrning och förbättra sin konkurrenskraft. Med andra ord är det inte bara de som direkt omfattas av CSRD som kan vara hjälpta av arbetet. Även de som indirekt omfattas, som del av ett större bolags värdekedja, eller frivilligt vill ta sig an CSRD, har mycket att vinna på att utveckla hållbarhetsarbetet till mer strategiska och processdrivna nivåer.  

Det är just detta som vi på U&We ser som det stora värdet av att arbeta utifrån CSRD och ESRS: att ett företag kan gå från att arbeta med separata och ibland mindre väl motiverade hållbarhetsprojekt till att ha en tydlig process och handlingsplan för varje enskild väsentlig hållbarhetsfråga som följs upp med hjälp av mål och indikatorer.  

U&We:s syn på ett systematiskt hållbarhetsarbete

Börja där du står 

Eftersom verksamheter har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och kraven i CSRD och ESRS är många, ser vi att det ofta är nyttigt att ta sig an arbetet stegvis. Till exempel anpassar vi den dubbla väsentlighetsbedömningen efter våra kunders verklighet (till exempel tidigare väsentlighetsarbete, kunskap om och kontroll över värdekedjan samt nuvarande riskhanteringsprocesser).  

För en verksamhet är det rätt att redan från början göra en komplett analys med fullödiga impact- och scenarioanalyser utifrån flera tidshorisonter. För en annan räcker det med att börja med några av delarna och sedan se över, komplettera och fördjupa underlagen och väsentlighetsbedömningen när man blivit varm i kläderna. Då ger vi en kartbild över vad som gjorts och vad som återstår att göra för att efterleva CSRD. 

Utifrån vår erfarenhet är det en process som väcker många tankar och frågor. Vi ser därför att det är nyttigt att komma igång så snart som möjligt och sedan kunna lägga på delar efter hand, innan man ska rapportera enligt CSRD första gången – då ska man såklart vara redo. En GAP-analys är också en bra start för att se vad verksamheten redan har på plats och vad som behöver implementeras. 

Vår process för dubbel materialitetsanalys 

En dubbel väsentlighetsbedömning tittar dels på verksamhetens negativa och positiva påverkan på människor, miljö och samhälle genom olika hållbarhetsfrågor och dels på hur hållbarhetsfrågor påverkar verksamhetens finansiella resultat. Vi arbetar ofta med kunder i workshop-format där vi faciliterar bedömningsprocessen och diskussionerna, alternativt att vi tar fram material för att kunden ska kunna göra arbetet på egen hand med stöd av oss. Bedömningarna utgår från kraven i ESRS och kundens bransch och verksamhet. Hållbarhetsfrågorna kommer från ESRS-terminologin och kundens verklighet. Som underlag till bedömningen samlar vi in existerande dokumentation om verksamhetens påverkan på omvärlden, intressenters förväntningar och behov, värdekedjan med mera, och vid behov kan vi göra kompletterande analyser.

Resultatet av den dubbla väsentlighetsbedömningen är en lista över verksamhetens väsentliga frågor, enligt de tröskelvärden som satts i förarbetet. Vi ger också input kring vad som kvarstår för kunden att göra för att ha upprättat en dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD/ESRS, om det är så att kunden valt att börja med en förenklad process. 

När styrelsen har beslutat kring de väsentliga frågorna är det dags för företaget att upprätta handlingsplaner, sätta mål och bestämma indikatorer för de väsentliga frågorna. Om företaget önskar kan vi stötta även i den processen.  

ESRS-standardernas uppdelning

Nuläget för CSRD och ESRS 

CSRD-direktivet trädde i kraft den 1 januari 2023 och ska implementeras i EU-ländernas nationella lagstiftning. I Sverige ska CSRD införlivas i lagstiftningen den 1 juli 2024. De tillhörande sektor-agnostiska ESRS-standarderna för större företag finns tillgängliga, medan de sektorspecifika och standarderna som ska gälla för små- och medelstora företag ännu är på förslagsstadiet. 

De företag som är först ut rapporterar för år 2024 (med publicerade rapporter under 2025). Längre fram omfattas något mindre bolag och listade små och medelstora bolag (så kallade SME:er). För SME:er finns separata standarder för de som är listade och även för de som rapporterar frivilligt. 

På U&We upplever vi att den nationella lagstiftningen länge har velat i en mängd hållbarhetsfrågor. Det representerar inte de kunder vi möter, som efterfrågar tydligare styrning och har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor då man ser att det bidrar till en större affärsnytta. Att fokusera på goda affärer har varit vårt arbetssätt sedan vi grundades 1995 och det är inspirerande att se hur både näringslivet och EU arbetar systematiskt och dedikerat för en mer hållbar utveckling.

 

Vill du lära dig mer om hur ditt företag kan ta de första stegen mot CSRD-efterlevnad? Anmäl dig till tredje delen i vår webbinarserie om CSRD/ESRS som handlar om strategi, mål och handlingsplaner.