I våra två bikupor på sommarstället har vi i sommar skördat 150 kg honung. Det leder till lite reflektioner angående den ekosystemtjänst som bina tillhandahåller. Det finns lite olika siffror på hur många blombesök som krävs för att bina ska tillverka ett kilo honung. Konservativt kan vi dock räkna med att det behövs 1,5 miljon besök. I vårt fall betyder det att de har gjort 225 miljoner blombesök. Respekt eller hur! Det betyder inte nödvändigtvis så många olika blommor. Nektaren rinner till hela tiden, så de kan besöka samma blomma upprepade gånger.

Bina är intresserade av nektar, men det är så sinnrikt ordnat att de samtidigt med besöken flyttar pollen från blomma till blomma som då pollineras. Man räknar med att skörden av raps ökar med 10-20 procent om det finns bin. De små flygarna pollinerar våra vinbär, äppelträd, björnbär, hallon och andra nyttoväxter. Men också alla andra växter som gör att den biologiska mångfalden upprätthålls och i en omfattning som vi bara kan ana.
Denna besöksverksamhet pågår hela sommaren tills arbetsbina sliter ut vingarna och till sist inte orkar hem till kupan utan faller ner och dör. Men ersättare föds som fortsätter och oförtröttligt utför sitt värv. Det känns faktiskt lite kymigt att ta honungen ifrån dem. Men också högtidligt att få njuta av deras arbete. Stanna därför alltid upp och reflektera över den fantastiska gåva du får när du brer honung på en rostmacka eller strimlar över havregrynsgröten! Vi överväger att kraftigt höja priset på vår honung så att det svarar mot det verkliga värdet av ekosystemtjänsten.

Djurgarden-Loves-Bees-Badge

Sharon Cairns, hustru till engelska ambassadören i Stockholm, har tagit ett djärvt initiativ och föreslår att Djurgården görs till en park för bin och pollinatörer och hennes vision får stöd av Kungl Djugårdsförvaltningen. En bakgrund till visionen är det faktum att vi är beroende av bin och pollinatörer för vår matförsörjning och idag är många av dessa nyttiga insekter hotade och en hel del rödlistade.

För att konkretisera visionen ställs en första  bikupa ut i Diplomatstaden vid Engelska kyrkan. U&We:s projekt Bin i Stan kommer att installera och sköta den. På samma sätt kommer Kungl. Djurgårdsförvaltningen att hyra en bikupa för att medverka till att binas invånarantal på Djurgården ökar. I nästa skede erbjuds alla företag och verksamheter på Djurgården att medverka i visionen och hyra bikupor.

Bin i Stan genomför nu en inventering av Djurgården för att finna lämpliga platser för bikupor. Det ingår också att ta fram förslag på hur skötsel och förvaltning av parken kan göras på ett sätt som underlättar binas och andra pollinatörers ekosystemtjänst. Det kan göras på många enkla sätt, exempelvis lämna gräsytor oklippta, klippa mer sällan, så ängsblommor och på andra sätt skapa biologisk mångfald, underlätta för vildbin att finna mat och boplatser och att skapa sammanhängande flygstråk. Pollinering är en tjänst som helt gratis kommer oss tillgodo i form av pollinering av frukt, bär och andra grödor. Utan den skulle våra matbord se mycket tråkiga ut.

Den 28 maj genomförs en ”Bee Walk” runt Djurgårdsbrunnskanalen där visionen presenteras närmare och där binas prekära situation belyses. Tips ges på hur var och en kan medverka för att underlätta för pollintörer, även om man bara har en balkonglåda. Göran Wiklund och Lasse Hellander från Bin i Stan kommer att berätta om livet i bikupan och hur bina hotas. Ett ytterligare syfte är att inbjuda till att medverka till finansiering av den första bikupan i Diplomatstaden och därmed till visionen om Djurgården. Vill du anmäla dig? Skriv till chaplain@stockholmanglicans.se

Bin i Stan är ett projekt som innebär att hyra ut bikupor till företag och andra organisationer som en del i deras hållbarhetsarbete. I det större perspektivet handlar det om att värna om de ekosystemtjänster som naturen bidrar med. Ekosystemtjänster har kommit att bli ett av U&We:s specialistområden, speciellt i urbana sammanhang. Ett sätt att värna om binas roll i naturen är att stödja biologisk mångfald. Därför samarbetar Bin i Stan med Weibulls, så att många bivänliga blommor sås och planteras.